• Prof. Dr. Sönmez Kutlu
    • Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Üyelik Girişi
Başlıklar
Site Haritası

İslam Düşüncesinde Mezhepler ve Mezhepçilik Olgusu

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEZHEPLER VE MEZHEPÇİLİK  OLGUSU
 
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Mezhepleri Tarihi Öğretim Üyesi
 
Hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum.
Konumuz oldukça geniş ve uzun, ama ben 45 dakika içerisinde bir sunum yapmaya çalışacağım. Daha sonra sizin görüşleriniz, sorularınız, katkılarınız ve mülahazalarınızla birlikte konuyu sonuçlandıracağım.
Mezhepçilik ile ilgili genel bir fotoğraf çizmek istiyorum. Bundan yüz yıl önce, Osmanlı’nın çöküş dönemlerinde; İslam dünyasında kurtarıcı bir ideoloji olarak “İttihad-ı İslam”dan bahsediliyordu. Yani, Müslümanların birliğinden... Aslında bu, siyasi politika olarak yüzyıldan da eskiye gidiyor. Fakat belli bir süre sonra, gerek Rus Oryantalistler gerekse Batılı Oryantalistler,  bu kavramı Panislamizm olarak kullandılar ve “İslam dünyasının tek bir halife etrafında, tek devlet olarak tekrar kendi hakimiyet ve özgürlüğüne kavuşması” olarak tanımladılar. Bunu İslamî yayılmacılık olarak gördüklerinden kendileri açısından olumsuz bir gelişme idi. Çünkü İslam dünyasının tekrar kendi kimliğine kavuşup, yeniden kendi kendini yönetir hâlâ gelmesi ve birlik olması onların maddi ve manevi çıkarları için bir tehdit idi. Bunu tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdiler. Oryantalizm, doğuyu, yani İslam dünyasını yöneten veya hakim olan bir güç olarak görmek yerine, kendi kendini yönetme insiyatifi olmayan, batı tarafından yönetilmesi gereken, geri kalmış, akıl ve mantığın geçersiz olduğu, kültürsüz, medeniyetsiz, sanatsız bedevî bir toplum olarak tanımlamaya devam ettiler. İslam dünyası ile ilgili bu algının, bugün de devam ettiğine şahit olmaktayız. Yalnız  kullanılan kavramlar değişmiştir. İttihad-İslam kavramı yerini, ilk önce Pan-Türkizm ve İslami uyanış kavramına bıraktı. Pan-Türkizm, Sovyetler Birliğinin kurulması ve Türkiye hariç Türk dünyasını işgali ile birlikte bütünüyle ortadan kaldırılmak istendi. İslam dünyasında özgürlük mücadelelerinin ivme kazanmasıyla birlikte, birinci kavramın yerini İslamî uyanış aldı. Aslında Müslümanları kendi aralarında bir araya gelerek dinî, siyasî, ekonomik ve toplumsal bir birlik kurmalarını engellemek amacıyla, bu olgu bir tehlike olarak görüldü. İslamî uyanış olgusu, kontrol altına alınması hatta yok edilmesi gereken marazî bir durum olarak değerlendirildi.
Bu süreci anlayabilmek için Osmanlının yıkılışı ve İslam dünyasının sömürgeleştirilmesinin akabinde 3 Mart 1924 yılında Hilafetin kaldırılmasıyla İslam dünyasında yaşanan olayları kısaca gözden geçirelim. Batılı ülkeler, İslam dünyasını parçalamış, sınırlarını cetvel ile çizdikleri devletler kendi uyduları olan devletler kurdurmuşlardı. Bu sınırlar ileriye yönelik devletler arası çatışmalara ve krizlere sebep olacak şekilde çizilmiş idi. Bu devletlerin çoğunun, ayrı bir devlet olmasını gerektirecek  etnik, coğrafi ve kültürel karşılığı yok idi. Bu dönemde hilafetin kaldırılmasıyla birlikte, Ehl-i Sünnet olarak tanımlanan çoğunluk, itaat ettiği halifeyi ve onun yönettiği  siyasi kurumu kaybetti. Siyasi ve dini otoriteyi temsil makamı olarak görülen Halifeliğin ilgası, Müslüman toplumları kendi içlerinde yeni arayışlara itti. Bunun sonucunda çok merkezli dinî-toplumsal yapıların oluşmasına sebep oldu. Bu çok merkezli yeni yapılanmalar, bugünkü ifadeyle -ben bu ifadeyi çok doğru bulmuyorum- bir takım “kanaat önderleri” ya da “inanç önderleri” etrafında yeni cemaatleşmeleri doğurdu. Bu cemaatlerin bir kısmının batı aleyhtarı, hatta düşmanı olmasından kaygılanan endişeleri dolayısıyla bu olguya “İslami uyanış” veya “İslamî Hareketler” adını koydular.  Onu tanımlarken bu hareketlerden şiddeti yöntem olarak benimsemiş olanlarını öne çıkararak, olguyla şiddet arasında bir ilişki kurdular. 2000’li yılların başına kadar “İslamî uyanış” kavramını, kasıtlı olarak şiddet ve terörle ilişkilendirerek kullandılar. Bu ilişkinin devam ettirilmesi için her dönemde şiddete başvuran bir hareketin varlığını desteklediler. Bu silahlı örgütlerin faaliyetlerini, İslamofobinin yaygınlaşması amacıyla hep gündemde tuttular. Sonuçta sanık sandalyesine İslam oturtuldu. Batı toplumlarının hafızasında İslam’ı şiddetin kaynağı olan bir din olarak yerleştirmek istediler. Bu olguyla ilgili, yüzlerce kitap ve binlerce makale yazıldı.
Amerika’da meydana gelen 11 Eylül hadisesi, doğu ve batı için önemli bir kırılma noktası oldu.  Bu olay bahane edilerek Amerika önderliğinde, Afganistan ve Irak işgal edildi. Bu süreçte, burada yaşayan  Müslüman halk işkence gördü, horlandı, küçümsendi, aileler dağıldı, çocuklar yetim kaldı. Çatışmalarda ve savaşın doğurduğu olumsuz koşullar yüzünden bir milyondan fazla insan öldürüldü. Bu ülkelerdeki millî ve manevî değerler yok edildi. Sanat eserleri, müzeler, kütüphaneler talan edildi. Amerika ve batılı devletler , İslam toplumlarına müdahale ederek ayar vermeyi oldukça masraflı gördüklerinden yeni bir takım politikalar denemeye başladılar.  Batının çıkarları için sorun oluşturan halkı Müslüman devletleri, kendi içinde çatıştırma yoluna gittiler. Bunu o ülkelerdeki farklı etnisiteleri veya farklı dinî yapıları (Mezhep veya cemaat) karşı karşıya getirerek yapmak istediler. Bu çatışmanın ortamını hazırlayabilmek için Müslüman toplumların kılcal damarlarına kadar sinmiş mezhepçiliği kullandılar. Onları yeniden kimliklendirmek yoluna gittiler. Özellikle Şiî ve Sünnî kesimler arasında kutuplaşma, rekabet ve çatışmayı artıracak hatta kalıcı hale getirecek olayların yaşanması için ellerinden geleni yaptılar. Bu rekabet ve çatışmanın adını oldukça masum kavramlarla tanımlamaya başladılar. Bunlardan bazıları; “Şii Uyanış”-“Sünni Uyanış”, “Şii Hilal”-“Sünni Hilal”, “Şiî-Sünnî Kutuplaşması”, “Şiî-Sünnî Savaşı”, “Şiî-Selefi Savaşı”  vb. Bu kavramsallaştırmalar, İslam dünyasının içine düştüğü sorunları kendi içinde çatıştırmak suretiyle çözmenin alt yapısını oluşturmak için üretilmiş idi .
İslam dünyasındaki gelişmeleri yukarıdaki gelişmeler doğrultusunda okuduğumuzda, “İttihad-ı İslam”’dan “İslami uyanış”’a, “İslami Uyanış”tan “Mezhebi Uyanış”a doğru bir savrulmanın yaşandığı görülecektir. Bazıları bunu Arap Baharı ile birlikte İslam dünyasının bazı ülkelerinde halkın iktidarı ya da yönetimi ele alması şeklinde yorumladılar. Ancak buradaki “mezhebi uyanış”, mezheplerin Kur’an, Sünnet ve Akla dayanarak kendilerini özeleştiriden geçirmesi ve Müslümanların birliği için ortak bir dil üretmesi gerekirken, Müslümanlar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyecek bir dil kullanarak,  onları parçalayan bir araç görevi görmektedir.  Bu sebeple bugün Irak, Suriye, Pakistan ve birçok İslam ülkesinde artık “Mezhebi Uyanış” ya da “İslami Uyanış” değil, “mezhebî çatışmalar”dan veya “mezhep çatışmaları”ndan söz edilmektedir. Hatta bunun senaryosunu yazan onlarca kitap ve yüzlerce makale yazılmıştır. Bunların başında  Seyyid Hüseyin Nasr’ın oğlu Veli Nasr, yazdığı kitap gelmektedir. Daha önce Pakistan’da Cemaat-i İslamiye hakkında bir araştırma yapmış olan Veli Nasr, Amerika’da bir düşünce kuruluşunun başındadır. Aynı zamanda Amerikan askeri birimlerine ve siyasi organlarına danışmanlık yapmış birisidir. O,  2006 yılında, “Şii Uyanış (Shia Revival)” adıyla yeni bir kitap yazmıştır.  Nasr, Pakistan’daki Şiîlerin Amerika’daki ikiz kulelere 11 Eylül’de yapılan saldırı ile ilgili tutumlarını tespit etmek için görüşmeler yaptı. O, bu kitabı böyle bir sürecin sonucunda yazdı. Bu kitap, 2006 yılında yayınlandıktan kısa bir süre sonra, bu kitap Amerika’da en çok satan kitaplardan biri oldu.
Bu kitapta yazılan senaryo uygulanmak üzere İslam dünyasının önüne konuldu ve bu filmi oynayacak Şiî ve Sünnî aktörler arandı. Amerika, bu kitaptaki senaryoyu uygun gördüğü aktörlerle sahneye koydu. Kitabın senaryosu özetle şöyledir: Bin yıldır İslam dünyasında Şiilik mağdur ve mazlum olarak kendi kabuğuna hapsedilmiş bir şekilde yaşamaktaydı. Onlara zulmeden Ehl-i Sünnet idi. 2003’teki Irak işgalinden itibaren İslam dünyasında yeni bir perde açıldı. Bundan sonraki yüzyıllar, artık Şiiliğin galibiyetinin yüzyılları olacak. Nasr, daha sonra yazdığı makalelerle, Üniversite, düşünce kuruluşları ve görsel medyada yaptığı konuşmalarla bu fikri yaymaya devam etti. Bunlardan birisinde bir benzetme yaptı. Bu benzetmede “Elmanın içindeki kurtçuk” metaforunu kullandı. Bu kurtçuk, yumurta dönemi ve larva döneminden sonra koza örme devresine geçmiştir. Yani Şiîliği temsil eden bu kurtçuk büyüdü, elmayı ikiye yardı ve bundan sonraki bin yıl Şiiliğin bin yılı olacak.
Bu senaryo, bugün Irak, Suriye ve başka yerlerde çok acı bir şekilde oynanmaya devam etmektedir. “Mezhebî Uyanış” ve “Mezhepçilik” olgusunu tespit etmeden onunla ilgili sorunları, onun iç ve dış dinamiklerini ve  bunlardan hangisinin daha etkili olduğunu tartışamayız. Bunun tartışmasına geçmeden önce benim tebliğimin başlığında yer alan, mezhep ve mezhepçilik kavramları üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra mezhepçiliğin iç ve dış dinamiklerini analiz edeceğim.
Mezhep; “İslam’ın anlama, anlamlandırma, anlatma ve yaşama konusunda ortaya konulmuş farklı düşünce biçimleridir. İslam’ın en genel anlamda inanç, ahlak, ibadetler ve muamelat olmak üzere üç ana konusu vardır. İslam’ın inanç ve siyasî boyutuyla ilgili tutarlı ve insicamlı bir nazariye ortaya koyan oluşumlara, siyasî ve itikadî mezhepler;  İslam’ın ahlak boyutuyla ilgili, yani şahsiyetli ve ahlaklı insan yetiştirme konusunda görüşler ortaya koyan oluşumlara tasavvufî yorumlar; İslam’ın ibadet, muamelat ve diğer sosyal ilişkileri ihtiva eden konularıyla ilgili fikri sistem ortaya koyan oluşumlara ise fıjhî mezhepler veya amelî mezhepler diyoruz. Bunlar birbirinden bütünüyle ayrılmış değildir. Ahlak, hem siyasî ve itikadî mezhepleri hem de ameli mezhepleri ilgilendirir. Ahlak, sadece tasavvufun konusu değildir. Bu yapıların yorumlarının belli alanlarda yoğunlaşmasına uygun olarak bu tasnif yapılmıştır.
Mezhep ve mezhepler tabiri, özellikle İslam’ın ameli boyutunu güncelleştirerek hayata geçirmeye çalışan fikhî mezhepler ve İslam’ın inanç ve siyasi boyutuyla ilgilenen itikadî ve siyasî mezhepler için kullanılır. Mezhep, siyasî, toplumsal, beşerî, dinî olmak üzere pek çok boyutu olan bir fenomendir. Bu olguyu anlayabilmek için, mezhepleri 73 fırka rivayetine indirgemek ve birini “kurtuluşa eren cennetlik fırka”, diğerlerini “Cehenneme gidecek sapık fırkalar” olarak görmek şeklindeki hak ve batıl ayrımı üzerinden anlamaya çalışmak son derece yanlıştır. Bu tür anlama yöntemleri, geçmişimizdeki fikri haritayı okuma bakımından oldukça olumsuz neticeler doğurmuştur. Çünkü bu rivayetlerde mezhepler, 73 olarak sınırlandırılmış ve 4. asırda bütün mezhep kitaplarında bu tablo şematik olarak tamamlanmış durumdadır. Hatta her mezhep kendisini “kurtuluşa eren fırka” ilan ederek, kendi dışındakileri düşman ilan etmeye kalkışmıştır. 73 fırka rivayetinin sahihliği veya uydurma oluşu tartışması bir kenara, ötekilerin olumsuz yönleri ve aşırı fikirleri öne çıkarılarak, kendisini “fırkayı naciye” olarak kimliklendirme yoluna gidilmiştir. Bu çabalar,  İslam dünyasında fikrî alandaki yenilikleri ve içinde bulundukları çağdaki gelişmeleri takip etmeyi ve yorumlamayı  engellemiştir. Sonraki asırlarda, maalesef geçmişteki şematik tasnifleri ve onlarla ilgili yalan yanlış bilgiler tekrarlamanın ve onları tartışmanın ötesine geçememişlerdir. Geçmişin fikri enkazı altında ezilen nesiller, bunu içselleştirmişler, hatta eleştiri yeteneklerini kaybederek geçmişte mevcut olan fikri yapıların savunucusu haline gelmiştir.
Mezhep ve fırka,  bir anda mantar gibi türemiş fikrî ve beşerî oluşumlar değildir.  Aynı şekilde, bu yapılar, sadece sınırlı sayıda kişinin belli bir lider veya  belli fikirler etrafındaki basit bir zümreleşme hareketi de değildir. Mezhepler, bir zihniyettir. İslam dünyasında şimdiye kadar mevcut gelişmelere bakacak olursak; mezhepler bir zihniyet olarak ortaya çıkmıştır. Zihniyetle ne kastedildiğini açıklamakta fayda var. İnsanların bir probleme, bir olaya, olguya, şahsa, sisteme veya fikre bakış açısını belirleyen örtülü değerler sistemidir. Aslında bir problem çözme yoludur. Mezheplerin ortaya çıkış amacı problem çözmek içindir, problem çıkarmak için değildir. Mezhepler, varoluş itibariyle problemi teşhis edip çözmek için vardır. Problemlerin üzerini örtmek veya onu ötelemek için değil.
“Ey iman edenler” ifadesinden ve insan özgürlüğü ve sorumluluğuna vurgu yapan ayetlerden hareketle, Allah doğru bilginin peşinde olan, akıl sahibi, sorgulayan, düşünen, delille konuşan, en doğrusunu bulup ona tabi olan, birbiri hakkında kin ve nefret beslemeyen, doğru güvenilir, hayırda yarışan ahlaklı ve sorumluluk bilinci taşıyan fertlerden oluşan bir “iman topluluğu” kurmak istemiştir. Mezhep, tarikat ve cemaatler,  bu iman topluluğunu, kendi mezhebine, tarikatına veya cemaatine indirgemeye çalışıyor. Bunun bu tür mezhepleşme, tarikatleşme ve cemaatleşme ile ilgisi yoktur. Buradaki “iman topluluğu”,   Müslüman kitleyi oluşturan”, ümmet ve ehl-i kıble olarak nitelendirilebilecek yapının adıdır. Allah, bu yapı içerisindeki her Müslümanın, bireysel olarak her konuda serbestçe düşünmesini, akletmesini, tefekkür etmesini, sorgulamasını, delile ve kanıta dayalı olarak amel etmesini istemiştir. Körü körüne inanca, atalardan aktarılan bir takım geleneklere ve insanların gelişmesinin, yenilenmesinin önüne geçecek bir takım fikirlere karşı çıkmıştır. Önemli olan, insan ile Allah arasına bir aracının konulmaması, insanın sorumluluğunun da ceza ve mükâfatının da bireysel olduğudur. Aslında ilk mezhepler, bu bireysel sorumluluğun gereği olarak olaylara müdâhil olup sorunların çözümünde aktör olarak yer almak istemiştir.
Hiç kimse, “ben bir mezhep kuruyorum” diye ortaya çıkmadı. Peygamberimizin döneminde bir mezhepten bahsetmek mümkün değildir. Hatta peygamberimizden otuz-kırk yıl sonrasına kadar her hangi bir mezhebin varlığından bahsedilemez. Peygamberimizin döneminde ve Kur’an-ı Kerim’in önerdiği insan tipinde “sorun çözücü” insan tipinden bahsediliyor. Kur’an, aklını kullanmayanların başının beladan kurtulmayacağından bahsediyor. Bölünüp parçalanmanın gücümüzü kaybettireceğini söylüyor. Allah’ın ipine sımsıkı sarılmaktan bahsediyor. Ayrıca fikir özgürlüğü adı altında ortaya konulan fikirler, Müslümanları bölüp parçalıyorsa bunu bir fitne olarak değerlendiriyor. Ayrıca fırkalar, müslümanların birbiri aleyhinde kin ve nefreti körüklüyorsa, bunun bir tefrika olduğunu ve bu tefrikanın da İslam ümmeti için büyük bir felaket olacağının altını çiziyor. Kur’an-ı Kerim’in, Müslümanların birbiriyle olan ilişkilerinde koymuş olduğu temel esaslardan birisi, birbirlerinin fikirlerini dinleyip, o fikirlerin en iyisine uymasıdır. Fikirleri dinlemek çok kolay, ama fikirlerin en güzeline uymak en zor olandır. Onun için; kim olursa olsun, ne fikir olursa olsun, Müslümanın sorumluluğu; o fikrin en güzelini bulup ona uymaktır.
Bir başka ayeti kerimede şöyle buyurulur; “Ya Rabbi! Bizim kalbimizde inananlar için zerre kadar kin ve nefret bırakma!” Yani İslam’ın ortaya koymuş olduğu Müslüman toplumda, tefrikanın yeri yoktur. Hatta ve hatta bir Müslümana düşmanlık beslemek, ona kin ve nefret beslemek İslam’la alakası olmayan şeylerdir. Onun için ilk dönem İslam bilginleri, gayet güzel ilkeler koymuşlardır. İslam toplumunu bazen ümmet olarak bazen de ehli kıble olarak tanımlamışlardır. Ümmet kavramı ile ilgili, klasik dönemde birçok tartışma vardır. Ümmet’in içerisine kimler girer kimler girmez? Ümmet kavramının tanımı konusunda, mezhepler tarihçileri arasında hemen hemen ittifak vardır. Onlar, ümmeti “İslam toplumunda ortaya çıkan kendisini Müslüman gören ve kıble olarak Kabe’ye dönüp namaz kılan herkes”  olarak tanımlamaktadır. Bu tanıma göre,  kendini Müslüman gören her bir insan hangi mezhep ve meşrebe mensup olursa olsun İslam toplumunun bir üyesidir.
Hiç kimse, Allah’a, Peygamberine ve ahirete inanan bir mümin ve Müslümanı, tekfir etme ve  gayr-i müslim ilan etme hakkına sahip değildir. Bunu İslam alimleri bir kurala bağlamışlardır. Buna göre, “tevil olan yerde tekfire yer yoktur.” Yani Müslüman fırka mensuplarının Müslümanların sorunlarını çözmek üzere, iyi niyetle yaptığı yorumları sebebiyle,  asla küfre girmezler ve tekfir edilemezler. Hatta ve hatta çok az kaynakta geçen nadir bir görüş vardır. Hanefi çevrelerinin benimsediği görüşlerden birisidir. Bütün İslam bilginleri, bir konunun tekfirinde ittifak etmedikçe o konu tekfir konusu olamaz. Tekfir edebilmek çok zor bir hadisedir. Tekfir etme yetkisi aslında bizim yetkimiz değildir. İslam düşüncesinde ortay çıkan mezhepler, İslam’ın insanlara verdiği düşünce özgürlüğünün bir sonucu olduğunu unutmamak gerekir. Müslüman bilginler, İslam’ın ana amaçlarını (Mekâsidu’ş-Şeria) aklı ve düşünce özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, malın ve emeğin dokunulmazlığı, namusun hürmeti ve nesillerin korunması olarak belirlemiş ve bu hakların din ve ırk ayrımı yapılmaksızın korunmasını dini bir yükümlülük ve ibadet olarak görmüşlerdir.
Mezhep, fırka, tarikat ve cemaat, belli bir siyasî olayın veya olayların akabinde ortaya çıkmış ve ilk yapısıyla değişmeksizin devam etmiş olgular değildir. Bizim dinî-toplumsal veya dinî-politik hareketler konusunda yanıldığımız en önemli hususlardan birisi, mezhepleri, tıpkı aynı tatta aynı lezzette bugüne kadar bozulmadan gelmiş konserveler gibi görmemizdir. Hiçbir mezhep teşekkülünü tamamladığı dönemdeki  yapısıyla bugüne kadar gelmemiştir. Toplumsal tabanı, görüşleri, yayıldığı coğrafya, İslam medeniyeti ile ilişkisi, ürettiği edebiyat  ve diğer  a uğramıştır. Ehl-i Sünneti ele alacak olursak; ikinci asırda veya ikinci asır sonlarında, üçüncü asırda, dördüncü asırda var olan ehl-i Sünnet ile bugünkü Ehl-i Sünnet aynı değildir. Üçüncü asırdaki Şiilikle bugünkü Şiilik aynı değildir. Dini toplumsal yapılar sürekli olarak değişmektedir. Kısaca, dinî-politik hareketler, diğer yapılar gibi, karşılaşılan toplumsal ve siyasî gelişmelere ve değişimlere, hatta farklı medeniyet ve kültürlerle ilişkilere bağlı olarak değişime uğramaktadır.
Daha önce de zikredildiği gibi, mezhepler, insan yapısında ve toplumda var olan zihniyetlerin yansımasıdır.  Zihniyet, “insanların olay ve olgulara, eşyaya bakış açısını belirleyen örtülü değerler sistemidir.” Aslında Müslümanlar, anlayış ve yaklaşım konusunda içinde yetiştiği aile, siyasî, ictimaî, kültürel ve dini ortamlardan , insanların olaylara bakış açısını etkilemiştir. Dolayısıyla beşer ürünü olan mezhepler bu etkilenme ve bakış açılarının kurumsallaşmış halleridir. Mezheplerin ortaya çıkışında aşağıda ele alacağımız üç unsur son derece önemlidir.
İnsan: İnsan unsuru mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan unsurların başında gelir. Bir defa her insan kendine özgü özellikleri ve kabiliyetleri olan, olaylara farklı yaklaşabilen bir varlıktır. Akıl sahibi her bir insan, aklını kullandığı sürece, sorunlara farklı çözümler üretmesi kaçınılmazdır. Diğer taraftan insan,  hükmetme, sorgulama, itaat etme, aidiyet ve benzeri çeşitli duygulara sahiptir. Bu duygular insanda olduğu sürece, olaylara bakışının farklı olmaması mümkün değildir. Onun için insan doğası gereği, farklılık yaratmaya ve çeşitliliğe meyyaldir. Farklı düşünmesi gerekir, medeniyetlerin gelişimi için de bu şarttır.
Toplumsal ve Kültürel Yapı: İkinci önemli unsur, siyasetin de yer aldığı toplumsal ve kültürel yapıdır. Daha genel anlamda kültürel yapı olarak ifade edilebilir. Çünkü kültürel yapı,  siyaset, toplum ve iktisadî ilişkileri de kapsamaktadır. Bunlar mezheplerin ortaya çıkması ve fikirlerinin sistemleşmesinde oldukça etkilidir. Buhranlı dönemlerde, üretilen çözümler, o dönemin izlerini taşır ve özgür ortamlarda üretilen çözümlerden farklıdır. Site devletlerinde ve özgür ortamlarda, sorunların çözümü için takip edilen yol ve yordamlar farklı olmuştur. İbn Haldun, Mukaddime’sinde,  şehir kültürü ile ilgili bir konuyu tartışırken, “Bu konuları Ebu Hanife daha iyi bilir, çünkü o şehirliydi” der ve  İmam Malik’in şehir kültürünü bilmediği için bu konuları onun kadar iyi analiz edemediğini söyler.
Dinî Metinler: Bireyler ve toplumsal yapılar farklı olaylar karşısında farklı görüş ve çözümler ürettiğinde, bunları haklı çıkarmak ve meşrulaştırmak için dinî naslara müracaat ederler. Onlar kendi görüşlerinin dayanağı yaparlar. Bazan bu metinleri istismar aracı olarak kullanırlar. Dinî metinleri, kendi mezheplerini ispat için veya desteklemek için gönderilmiş metinler olarak görürler. İslam’ın ana kaynaklarına mezhep gözlüğü ile bakarlar. Dinî metinlerdeki bazı sure veya ayetleri, bazı hadisleri daha fazla önemserler. Buna imkan bulamadıkları zaman ayetlerin anlamlarını zorlayarak, kendileri anlayışları doğrultusunda adeta onları yeniden anlamlandırırlar.
İslam düşüncesinde üretilen mezheplere ve diğer yorum geleneklerine bakılırsa, Müslümanlar yaşadıkları sorunlara yukarıda sayılan unsurların etkisinde,   beş ayrı zihniyetten hareketle çözüm üretmişlerdir. Daha sonra bunları, dinî metinlerle meşrutlaştırarak kurumsal düşünce farklılıklarına dönüştürmüşlerdir. Her bir zihniyet kendisini ele veren sloganlar kullanmışlardır.  İnsanların sorunlara, beş ayrı zihniyetten hareketle çözüm ürettikleri görülmektedir.  Her hangi bir mezhebi, bu zihniyeti çözümlemeden  görüşlerini uzun uzun tartışmak bir fayda sağlamayacaktır. Bu zihniyetleri kısaca özetlemek istiyorum.
Birincisi; eğer bireyler bedevî bir hayattan geliyor ve asabiyet yüklüyse, iyi bir din eğitim almamışsa, bu insanlar sorunları güç kullanarak çözerler. Yani çözüm “karizmatik kabile” kültürüne uygun olarak,  olayların sebep ve sonuçlarını araştırmadan tepkisel davranış sergileyip “güç” kullanmaktır. Bunun en tipik örneği Hariciler’dir. Günümüzde bunun örneğini bugün eline silah alıp her şeyi, hatta bütün dünyayı güç kullanarak değiştirmeye çalışan aşırı radikal örgütlerdir. Bunların olayları ve dini metinleri dışa yansıyan veya lafızlara yansıyan tezahürlerinden hareketle anlamaya çalışmaları sebebiyle Zâhirî zihniyetin temsilcileridirler. Tepkisel-Kabilevi zihniyetin bir yansıması olan Hariciler,  “Muharebe dindir, dindendir.”, “Din, zalim imama, isyan ve tekfirdir.” ve “Allah’tan başka hüküm verecek yoktur.” Gibi sloganlarını kullanmışlardır. Bu sebeple Cahız,  bir eserinde Hariciliği “Muharebe dindir, dindendir.” diyenler şeklinde tanımlamıştır. Halbuki asıl olan barıştır. Savaşmak, Şeriatîn maksatları olarak yukarıda saydığımız özgürlükler saldırıya uğraması ve çiğnenmesi gibi zorunlu durumlarda başvurulacak bir şeydir. Onun için sorunları güç kullanarak ve silahı zoruyla çözmeye çalışan her birey, fırka ve mezhep bu zihniyetin temsilcisidir. Adının Harici olup olmamasının bir önemi yoktur. Böyle bir din söylemini benimseyenler, bütün hayatını insanları zorla değiştirmeyi dini bir davranış olarak kabul edecek ve bunu gerçekleştirmek için savaşacaktır. Başka yerlerde, “din isyandır, huruçtur” diyorlar. Evet, zulme karşı direnmek lazım, ama zulümle mücadele etmenin tek çözüm yolu “güç kullanmak” ve silaha sarılmak değildir. Bu zihniyeti ben “tepkisel, kabilevi zihniyet” olarak tanımlıyorum. Bugün İslam dünyasında modern dönemde ulus devletlerin  veya aşiret devletlerinin kurulmasıyla birlikte asabiyet ve kabilecilik unsuru tekrar toplumların ideolojisi haline gelmiştir. Müslüman toplumlardaki asabiyet ve etnisite zehirlenmesi, radikal akımların “selefilik” adı altında veya başka isimler altında ortaya çıkmasına ve sorunları şiddet yöntemiyle çözme arayışlarının artmasına sebep olmuştur. Siyasî, toplumsal ve iktisadî buhranlar, bu akımlar için en uygun ortamlardır.
İkincisi, hukukî ilkelere göre işleyen kurumsal yapısı oturmuş devletlere sahip toplumlarda sorunların çözümü, uzmanlarına baş vurarak onları doğru teşhis etmeyi ve ona uygun çözüm üretmeyi değer ve gelenek haline getiren toplumların benimsediği  “akılcı ve medeni” çözüme başvurmaktır. Bu çözüm yolunu, akılcı-hadarî zihniyetin bir yansıması olarak görüyorum. Bu tanımlamayı,  belli ölçüde İbn Haldun’dan  hareketle yapıyorum. Site devletlerinde ve bir medeniyetin değerleriyle güçlü olduğu dönemlerde yetişen insanlar, sorunları kavga ve güç kullanarak değil konuşarak, tartışarak ve aklî yollara baş vurarak çözmeye yatkındırlar.  Site devleti olarak Medine’de kurulan devlette ve Hz. Ömer döneminde, sorunlar Kur’an’ın da önerdiği bu akılcı yolla çözülmekteydi. Abbasilerin kurulduğu, ilimlerin tedvin ve tasnif edildiği, İslam medeniyetinin kurum ve değerleriyle yerleştiği dönemlerde, mihne dönemi istisna edilirse, akılcı yolu çözüm olarak benimseyenler daha fazla olmuştur. Medeni toplumda şehir kültürü fikri çeşitliliğe ve toplumsal çoğulculuğa daha açıktır. Şehirler, farklılıkların sergilendiği vitrinlerdir. Tektiplilik değil çoğulculuk esastır. İnsanlar ve farklı toplumsal-dinî yapılar, kendi görüşlerini ve nazariyelerini açıkça ortaya koyabilirler. Ayrıca bu ortamlarda insanlar sistematik düşünmeye yatkındır. Şehir ortamında ve site devletlerinde, farklı zihniyetler birbirinin varlığını tehdit etmedikçe veya yok etmedikçe, birlikte yaşama hakları vardır. Ama kapalı toplumlarda ortaya çıkan tepkisel ve kabileci zihniyet mensupları, farklılıkları tehlike ve tehdit olarak görür. Kabilesinin her ferdinin, oturduğu binanın bütün sakinlerinin Harici olmasını ister. Ama rasyonel düşünen, yani akılcı ve medenî toplumlarda yaşayan insanlar, etrafındaki insanlara önce bir insan olarak bakar. Onun beş dokunulmazı olan hak ve hürriyetlerine saygı duyar, hatta korunması için destek olur. Sorulara sistemli çözümler üretmek için derinlikli analizlere, aklî çözümlere baş vurur. Felsefî, mantıkî vs. yollar kullanır. Bu zihniyetin önde gelen temsilcileri,  Rey Taraftarları (Ashabu’r-Re’y), Hanefiler, Filozoflar, Mutezile, Bazı Eşariler ve Maturidiler ile günümüzdeki Yenilikçi düşünürlerdir. Bu söylemi temsil edenlerin kendilerine ait sloganları bulunmaktadır. Örneğin İmam Mâturîdî ve Maturidiler, şöyle bir şiar benimsemişlerdir:  “Dinin kaynağı akıldır, şeriatın kaynağı semi’(vahiy)dir.” Mutezile’nin şiarı ise öyledir: “Akıl esas, nass tevil edilir. Yani nass akıl ile çelişirse, ona uygun olarak tevil edilir.” Bu zihniyet mensupları tarafından aklı, aklî çözümleri ve onu kullananları öven sözleri çoğaltabiliriz. Bunlar yorumlarında akıldan, akıl yürütmeden, kıyastan, felsefeden, kelamdan ve istihsandan, toplumsal değişim ve örflerden, bunun sonucunda içtihad ve örf ile nesihten bahsetmektedir. Ayrıca insanî birikimden ve bulgulardan yararlanmaktadırlar.
Üçüncüsü; ilk üç neslin dinî tecrübesini esas alan ve onların sözleri ile uygulamalarınna tabi olan veya onları taklid eden gelenekçi, muhafazakâr Zâhirî zihniyettir. Bu zihniyet, en basit şekliyle, bir dinin kurucu nesilleri dönemindeki dinî hayatı kutsallaştırarak taklid veya ittiba yoluyla korudukları ve aktardıkları bu gelenek ve göreneklerden(asâr) hareketle sorunlara çözüm üretme girişimidir. Mesela Hadis Taraftarları (Ashâbu’l-Hadîs) ve daha sonra Ehl-i Sünnet ve bu yapı içerisinde Hanbelilik, Şafiilik ve Malikilik bu Zâhirî zihniyetin önde gelen temsilcileridir. Günümüzde bu anlayışı  siyasî-dinî bir ideolojiye dönüştüren Selefilik ve Vehhabilik, Zâhiriliğin temsilciliğini yapmaktadır. Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Onların hiç akla başvurmadığı ve yorumlarında aklı kullanmadıklarını söylemiyorum. Onlar da zaman zaman akla başvurmak zorunda kaldılar. Şunu demek istiyorum. Nasıl ki bir kısım Müslümanlar çözüm üretirken önce güce başvurdular,  bir kısmı merkeze aklı koydular, bunlar da çözümü geçmiş dini tecrübede veya gelenekte aradılar. Mecbur kaldıklarında akla başvuruyordı. Onlar bunu suyun bulunmadığı yerde teyemmümün yapılmasının gerektiği şeklinde anlıyorlardır. Zorunlu kalmadıkça aklı dini hükümler çıkarırken kullanmadılar. Özellikle rey ve akılcılığı bidat gördükleri için itikadî konularda asâr ve sünnetten hareketle bir nazariye oluşturmaya çalıştılar. Bu yüzden kimse Hanbelilere, Malikilere ve Şafiilere Akıl Taraftarları (Ashabu’r-Re’y) demedi. Bilakis bu çevrelerin en aşırı ucunda yer alan kesimlerine Zâhiriler adı verildi. Aslında Zâhirî zihniyet bunların tamamında farklı düzeylerde yansımıştı. Gelenekçi-muhafazakar Zâhirî zihniyetin sistemini özetleyen şiarı,  “Din ilk üç neslin anlayışı ve yaşayışıdır.” veya “Din, sünnettir.” ifadesidir. Yani, onlara göre, “din asardan, sünnetten ibarettir.”
Günümüzde seslendirilen  “Sünnet İslamı”, “Hadislerle İslam” ve benzeri söylemler, bu zihniyetin tipi tezahürleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü ilk üç neslin uygulamaları bugünkü sorunların çözümünde esas alınmaya çalışılıyor. Bu ilk üç nesle, “selefi salihin” veya “selef” diyorlar. Ama bu söylemi savunanların geneli bunun içerisine Ebû Hanife’yi dahil etmiyorlar. Ancak Hanefiler  de kendi Selefiliğini, yani Zâhiriliğini  üretiyor. Şiilik de kendi Ahbariliğini, yani Zâhiriliğini üretiyor. Artık sorunların çözümlerini ayet ve hadislerin zâhiri anlamında ve ilk üç neslin yaşadığı dini tecrübede arama zihniyeti sadece Sünnilerin değil, Şiilerin de baş belasıdır. Tabiki sünnete başvurucağız, ama sorun bilginin kaynakları sıralamasında sünnetin nereye konulacağı ve nasıl kullanılacağıdır. Bu rivayetler, delil mi, asıl mı yoksa hüküm mü ifade etmektedir. Yani bunları, her hangi anlama ve yorumlama yöntemiyle hayatın içine aktaracağız. Lafızcı bir yaklaşımla hareket etmenin olumsuz sonuçlarını nasıl ortadan kaldırabiliriz.  Bu zihniyetin mensupları, seçilmişlik psikolojisiyle hareket ederek kendilerini “Kurtuluşa Eren Fırka (Fırka-yı Nâciye)” olarak kabul ederken, kendileri dışındakileri sapık görmekte veya bazı durumlarda tekfir etmektedirler. Onların klasik ve modern edebiyatında pek çok örnek var. Örneğin Ahmed b. Hanbele’e sorulan sorular arasında şöyle sorular var: Bizim burada imam ve kadı olan Mürciî veya diğer bidat ehlinden kimseler var. Biz onlara selam verelim mi? Onlara mektup yazarken besmele ile başlayalım mı? Onların mahkemede şahitliğini kabul edelim mi?
Dördüncüsü, Müslümanların sorunlarını masum kabul edilen bir lider yoluyla çözüleceğini savunan, yani siyaset odaklı çözümler üreten Politik-Karizmatik Liderci zihniyettir. 2000’li yıllarda “ İslam Düşüncesinde Tarihsel Din Söylemleri” adıyla bir makale yazmıştım.  Politik-Karizmatik Liderci din söyleminin içerisinde  Şia’nın bütün tonlarını, bugün İslam dünyasında ve geçmişte tasavvuf olarak başlayıp sonra müridlerini silahlandırmak suretiyle siyasete sokan ve en sonunda Şiileştiren grupların tamamını zikretmiştim. Bu söylemin sahiplerinin şiarı şöyle idi:  “Din, kişi ve kişilere itaatten ibarettir.” Kişi ya da kişilere itaat, imam veya imamlara itaat demektir.  Şia, imam veya imamlara büyük bir kutsallık atfetmektedir. Sanki Kur’an-ı Kerim, imamları tayin etmek için gelmiş; Hz. Peygamber de,  onları tasdik etmek için gönderilmiştir.  Hatta bazı Şiiler, ilk Şiî’nin Hz. Peygamber olduğunu ve Şiiliğin onunla başladığını iddia etmektedir.  Bu konuda benim yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 2010 yılında İstanbul’da  “Kur’an, Sünnet ve İslam Geleneğinde Ehl-i Beyt” adlı Uluslararası Sempozyum’a Irak’ın Necef kentinden katılan bir Ayetullah vardı.  Ehli Rey sempozyumuna katılmıştık. Necef’ten bir Ayetullah gelmişti. Sempozyumdan bir gün önce, kaldığımız otelde onunla Şia ve ortaya çıkışı konusunda konuşuyorduk. Söz dönüp dolaştı ve Şia’nın ilk defa kim tarafından  ne zaman kurulduğu konusuna geldi. Ben ona, “Üstad, tarihte ilk Şii kimdir?” şeklinde bir soru yönelttim. Aslında vereceği cevabı tahmin ediyordum. Ancak onun ağzından öğrenmek istedim. Çünkü yanımda Şiiliği çalışan genç bir meslektaşım vardı. Onun bu cevabı Şia inancının taşıyıcısı yaşayan bir tanıktan veya sağlam bir kaynaktan duymasını istiyordum.  Ayetullah hemen toparlandı, eliyle hırkasının yakalarını birleştirdi ve dedi ki: “Tab’an, Nebî Sallallahu Aleyhi ve Sellem.” Yani, “ Tabii ki ilk Şiî Nebî (sallalahu aleyhi ve sellem)’dir. Böyle inanan bir Şiî ile uzlaşma noktası bulabilmek kolay değildir. Yalnız bu soruyu “İlk Sünnî kimdir?” şeklinde Sünnî bir alime sorsaydık, muhtemelen, “ Tabii ki ilk Sünnî Nebî (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)dir, diyecekti. Bu sadece Şiiliğin sorunu değildir. Aynı zamanda Sünniliğin de sorunudur.  Mezhebi İslam ile aynileştiren ve mezhebi dinleştiren herkesin sorunudur. Son zamanlarda, Sünniler arasında “Sünnilik dindir.”  veya “Sünnet dindir.” diyen; Şiiler arasında da “Şiilik dindir.” diyen çok sayıda mezhepçi  “Sünnî” ve “Şiî” alim türemiştir. Bu iddialar, bugünlerde bazı Gazetelerde köşe yazılarına kadar yansımaktadır. Buna göre Ehl-i Sünnet dinin omurgasıdır. Cemaatler de Ehl-i Sünnet’in omurgasıdır.  Şunu bilmek gerekir ki, İslam’ın omurgası Kur’an, akıl ve sünnettir. Sınırları belirlenememiş, kendi içinde birbirine muhalif görüşlerin bulunduğu ve en temel ilkelerde bile farklı görüşlere sahip bir  Ehl-i Sünnet ile karşı karşıyayız. Ehl-i Sünnet’i veya Şia’yı İslam’ın omurgası haline getirmek İslam’a fayda sağlamayacak. Müslümanları iki ayrı dine inanan topluluğa dönüştürecektir. İslam’ın omurgası; Kuran, akıl, vahiydir ve peygamberin rehberliğidir. Bunların dışında bir omurga aramaya gerek yoktur.
Beşincisi; gerçeğe ve doğru bilgiye ulaşmanın yegane yolunun keşif ve mükaşefe yolu olduğunu iddia eden “Batınî Din Söylemi”dir. Bunu daha önce yazdığım bir makalemde  “Keşifçi-İnzivacı Din Söylemi” olarak kavramsallaştırmış idim. Ancak bugün, keşif ve inzivacı bir metodun Bâtınîliğin bir yansıması olduğu sonucuna vardım.  İbn-i A’rabî’nin el-Futûhâtu’l-Mekkiyye adlı eserinin giriş kısmında şöyle bir ifade yer alır: “Siz ilmi ölenlerden alıyorsunuz, biz ilmi ölmeyen Allah’tan alıyoruz.” Bu söylemde, ilham var, keramet var, Resulullahla görüşme,  vs. var. Allah ile veya Resulullah ile görüşmelerin  nelere malolduğunu 15 Temmuz’da gördük. İslam’ın kurucu unsurunun irfan mı, beyan mı olduğu tartışması da Bâtınî din söylemi ile Zâhiri din söyleminin Ehl-i Sünnet’i tasallut altına alma konusundaki rekabeti ile ilgilidir. Bu söylemde, keşif, ilham, rüya,  keramet, gavs, kutup, aktab, tevessül, istiane, istiğase, istihare ve benzeri unsurlar belirleyici bir rol oynar.
Bu zihniyetlerin mezhepler üzerinden yansımalarını gördükten sonra, Müslümanların hayatına bugün nasıl yansıdığına geçebiliriz. Başka bir deyişle mezhep aidiyetinin mezhepçiliğe nasıl dönüştüğü ve bunun Müslümanlarının günlük hayatına nasıl yansıdığı sorununu analiz edebiliriz. Irak’ın 2003 yılında işgaline kadar, Bağdat’ta Şiî ve Sünnîler birlikte yaşıyorlardı. Tabii ki Kâzımiye gibi birkaç bölge Şiî nüfusun yoğunlukta olduğu bir bölgeydi. Ama 1970’li yıllarda Irak’ta şehirli elitler arasında orta okullardaki öğrencilerin % 50’ye yakını Şiî-Sünnî evliliği ile kurulu ailelerden gelirken, 2002’de % 5’lere düştü, 2005 yılında ise dikkate değer bir rakama ulaşmadı.[1] Fakat Irak işgalinden sonra, mezhepler arası ilişkilerde yeni bir süreç başladı. Bu sürece pek çok kimse tarafından Şiî-Sünnî çekişmesi, Şiî-Sünnî kutuplaşması veya Şiî-Sünnî Çatışması şeklinde farklı adlarla isimlendirilmektedir. Bu süreçle birlikte, Şiî ve Sünnî evlilikleri her geçen gün azaldı. Camiler, Şiî ve Sünnî olarak ikiye ayrıldı.  Camiler, bombalanmaya başlandı. Bu olaylar iki mezhebin birbirine karşı gerçekleştirildiği şeklinde haberlere konu oluyor. Sonuçta bu bir mezhep çatışması olarak gösteriliyordu. Artık ev kiralamak veya satın almak isteyen Iraklılar, komşularının Şiî veya Sünnî olup olmamasına bakıyor. Bunun yanı sıra Bağdat’ın Kâzımiye bölgesinde Sünnîler Bağdat’ın Sünnîlerin yoğun olduğu mahallelere, Şiîler de Şiîlerin yoğun olduğu semtlere göç etmek zorunda kaldı. Dolayısıyla şehirler, kasabalar, köyler artık Şiî ve Sünnî olarak ayrılma sürecine girdi. Sosyal hayatta İslam kimliğinin yerini mezhebi kimlikler almış görünüyor. Müslüman olmak yetmiyor, onun yerine Şiî veya Sünnî Müslüman olmak gerekiyor. Aslında bu süreç Irak ve diğer Arap ülkelerinde, 1979 yılında yapılan “İran İslam Devrimi”’nden sonra başladı. Batılı araştırmacılar da “Şiî Müslüman” veya “Şiî İslam” ya da “Sünnî Müslüman” veya “Sünnî İslam” kavramlarıyla bunu kalıcı hale getirmeye çalıştı.
Irak’ta böyle bir sürecin yaşanmasına sebep olan mezhepçilik olgusu idi. Bir mezhebe mensup olmak ile mezhepçilik birbirinden farklıdır.  Mezhepçiliğin  ne olduğu ve  nasıl tanımlanacağı sorusu üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor.  Bir noktayı açıklığa kavuşturmakta yarar görüyorum. Bir Müslüman, her hangi bir mezhebe, cemaate veya tarikata girme konusunda özgürdür. Kimse ona, “benim mezhebime girmek zorundasın“ veya “böyle bir mezhebe niye girdin?” diyemez. Bir başkasını mezhebini veya inancını açıklama zorunda bırakamaz. İnsanlar istediği dine, mezhebe, tarikata ve cemaate mensup olabilir. Fakat mensubu olduğu mezhebe övgüler yağdırıp diğerlerine hakaret eder, aşağılar veya tekfir ederek ona hayat hakkı tanımaz ise,  bu tutumuyla mezhepçilik yapmış olur. Bu son derece tehlikelidir. Bazıları Mezhepçiliği özgürlük olarak görebilir,  ama bu doğru bir yaklaşım değildir. Kısaca Mezhepçilik, İslam’ı her hangi bir mezhebe indirgemek  veya İslam’ı bir mezhebin bakış açsıyla yorumlamak ve bunu en doğru yorum olarak göstermektir. Mezhepçilik, Allah’ın Kur’an’da “ Ey İman edenler! Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin” emrine göre, büyük bir fitnedir.  
İslam dünyasında mezhepçiliğin beslendiği en önemli kaynak, ilköğretim ve sonrasında uygulanan mezhep merkezli eğitimdir. Mezhep merkezli eğitim-öğretim, “bir mezhebin yalnızca o mezhebe mensup öğretmenler tarafından, yalnızca o mezhebe mensup öğrencilere ve o mezhebe özel inanç esaslarına dayalı kendi öğretici/mezhebî metinleriyle öğretilmesi” demektir. Bu tür programların amacı, iyi bir Müslüman değil, iyi bir Şiî veya  iyi bir Sünnî yetiştirmektir.  Bu, eğitimde mezhepçiliktir. Hâlbuki tarihte bir Şiî, Sünnî’den; Sünnî Şiî’den ders alabiliyordu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliyorlardı. Hatta ve hatta Beyt’ül Hikme’de, Bağdat’da, diğer önemli kültür merkezlerinde Müslümanlar arasında gayet medeni tartışmalar yapılabiliyordu. Kanser virüsünün insan vücudundaki hücreleri öldürerek yok ettiği gibi mezhepçilik de Müslüman toplumu yiyip bitirmektedir.
Mezhepçiliğin iç dinamikleri ve dış dinamikleri üzerine de birkaç söz söylemek istiyorum. Bugün mezhepçiliğin iç dinamiklerinden birisi, bir mezhebin seçilmişlik psikolojisiyle hareket etmesidir. Bunlar mezheplerinin Allah tarafından görevlendirilmiş bir “imam” tarafından yönetildiği ya da mezheplerinin Allah tarafından kurulduğu iddiasındadırlar. Allah tarafından seçilmiş ilahi desteğe sahip bir topluluğa mensup olmakla övünürler. Böyle hareket eden mezhepler, kendi kimliklerini öteki aleyhtarlığı ve düşmanlığı üzerine kurarlar. Varlığını ötekine ve düşmanına borçludur.  İslam düşüncesinde “Makalat” türü eserler, bu tür örneklerle doludur. Onlar, bir mezhebin görüşünü aktarırken dürüst davranmıyor, asıl görüşleri aktarmıyor, en aşırıların görüşlerini mezhep mensuplarının tamamı tarafından benimsenmiş görüşler olarak kaydediyor.  Bidatçi ve sapık olarak gördükleri mezhepleri,  daha iyi eleştirebilmek için o  tür görüşleri öne çıkarıyor. Öbür taraftan, söylemedikleri görüşleri isnat ederek onları eleştirmeye kalkıyor. İkinci önemli iç dinamik; kin, nefret ve düşmanlık aşılayan mezhepçi  edebiyattır. Mezheplerin başından itibaren ürettiği metinler incelendiğinde, başlangıçta sorun çözücü ve özgürleştirici bir misyon üstlenen bazı mezhepler,  belli bir dönem sonra başkalarının fikir özgürlüğünü ortadan kaldırmaya çalışan bir yapı haline gelmiştir.  Bu süreçte yazılan eserler, diğerlerini tekfir etmekle, Müslümanlar arasında kin ve nefreti yaymakla meşguldür.
Sünnî-Eş’arî fırak geleneğinin  önemli temsilcilerinden Abdulkahir el-Bağdadî’nin el-Fark beyne’l-Fırak adlı eserinde mezhepçi tutuma dair ilginç örnekler  bulunmaktadır. O, Mutezile’ye ağza gelmeyecek laflar söyler. Abdulkahir el_Bağdadî, Eşarî gelenek içerisinde yer almasına rağmen, Şiilere karşı Hadis Taraftarları’nın tavrına benzer bir tavır takınır.  Abdulkahir el-Bağdadî, Ehl-i Sünnet dışı gördüğü İmamiyye Şia’sını, Mutezile ve onların alt gruplarını ve gulat-ı Şia’yı tekfir etmiş, “sapık ve zındıklar”, “ümmetin Mecusileri veya Hıristiyanları” olarak görmüş, “ bize göre onların ne cenaze namazını kılmak ne de arkalarında namaza durmak caizdir.” hükmünü vermiştir.[2] Üstelik kendisine ait bu görüşü bütün Ehl-i Sünnet’in görüşü olarak sunmuştur. 
Şiî edebiyata gelince, o da Şiî olmayanlarla ilgili aynı tekfir söylemiyle doludur. Örneğin “Her hangi bir imama tabi olmadan ölen kimsenin Cahiliyye ölümü üzere ölür.” şeklindeki bir rivayet, ilk dönem Şiî literatürde ittifakla nakledilir.[3] Bazı rivayetlerde “Cahiliyye” ölümünü açıklayıcı nitelikte "küfür, nifak ve dalalet ölümü ile ölür" şeklinde ilaveler yer alır. Hatta 4./10. asır Şiî alimlerinden İbn Zeyneb en-Nu’mânî’ye göre, Hz. Ali’yi kabul eden, fakat ondan sonraki imamlardan birini inkar eden, Muhammed’e inanıp İsa’yı inkar eden ve İsa’yı kabul edip Muhammed’i inkar eden gibidir. Bununla da kalmaz ve bu rivayetle ilgili şöyle bir uyarıda bulunur: “ Bu hadisi okuyan ve bu kitabın kendisine ulaşan kişi, imamlardan birisini inkar etmekten uzak dursun, yoksa Muhammed veya İsa’nın nübüvvetini inkar edenin durumuna düşmekle (s.aleyhima) kendi nefsini helak eder.”[4]
Şiî alimlerden Şeyh Sadûk da, “İnanıyoruz ki, yeryüzü, Allah’ın yaratıkları için hüccetinden, yani açık (zâhir) veya gizli (hafî) ve belirsiz  (mağmûr) bir imamdan mahrum olamaz.”[5] şeklindeki Şiî fikrinden hareketle Ali’nin imametini inkarı peygamberin nübüvvetini ve Allah’ın Rabliğini inkarla eşdeğer görür ve görüşünü desteklemek için şu rivayeti aktarır: “ Ve Allah’ın salât ve selâmı ona olsun, nebî şöyle söylemiştir: “Benden sonra Ali’nin (a.s.) imâm oduğunu inkâr eden, benim peygamberliğimi inkar eder ve benim peygamberliğimi inkar eden de Allah’ın Rabb oluşunu inkâr etmiş olur.”[6] Bu inanç onları İmamların emir ve nehiylerini peygamber ve Allah’ın emir ve yasaklarıyla aynı görmeye sevketmiştir. Şeyh Sadûk bu rivayeti tekfir zihniyeti doğrultusunda şöyle açıklamıştır: “ Onları (İmamları) sevmek imân; onlardan nefret küfürdür. Onların buyruğu Allah’ın emri; yasakları da Allah’ın nehyidir. Onlara itâat Allah’a itâat; onlara itâatsizlik Allah’a karşı gelme; onların dostları Allah’ın dostu (Velî) ve düşmanları da Allah’ın düşmanlarıdır.”[7] Diğer taraftan Şiî kültürde, yaşanan güven sorunundan dolayı, bir Sünnîye karşı takiyye yapmak vaciptir. Bu anlayış, “Dinimiz takiyyedir.” şeklinde formüle edilmiştir.    
Şiî fakihlerden Ebû Cafer et-Tusî, en-Nihâye adlı eserinde Nâsıbîler hakkında küçük düşürücü hükümler kaydetmektedir.  Şiîlere göre, Kolberg’in de tespit ettiği gibi, Nâsıba, “Ali’nin, Ebu Bekir ve Ömer’e üstün olduğu anlayışını reddeden ve Ali’nin peygamberden sonra halife olma hakkını inkâr edenler, Ali’den veya tüm ehl-i beyt’ten ya da tüm İmâmiyye Şia’sından nefret edenler” şeklinde tanımlanmaktadır.[8]  Şia alimleri, Nâsıba’ya mensup olanları necis kabul ederler. [9] Şiî alimlerden Ebû Cafer et-Tusî (460/1067),  taharet konusunu ele alırken, “yıkanmak için kullanılan su” ve “birinin içtiği sudan kalan artık su”ya  Nâsıba’nın elinin değmesiyle, o suyun kendisi gibi necis olacağını  ve onu taharet amacıyla kullanmanın haram olacağını kabul eder.[10] Beşinci asırda ve altıncı asrın başlarında yaşamış birisinin böyle bir tabiri kullanmasını anlamak mümkün değildir.
Günümüzde Şiî havzalarda ve Sünnî medreselerde bu türden edebiyat okutulmaya devam ettiği sürece, mezhepçiliği önlemek mümkün değildir. Önce eğitimi bu mezhepçi unsurlardan arındırmak gerekir. Aksi takdirde, her geçen gün mezhepçilik tehlikesi ve fitnesi büyümeye ve yayılmaya devam edecektir.  Eğer etnik kimlikler ve benzeri kimlikler, mezhep kimliğinin yapışık kimlikleri haline gelmişse, iç savaşlara zemin hazırlayacaktır. Mesela; Şiilik, Farslılıkla aynileşmişse, Selefilik Arapçılık haline gelmişse, mezhepçilik Arap-Fars çatışmasına dönüşebilecektir.
Mezhepçiliği körükleyen iç dinamiklerden birisi de; Müslümanların içinde yaşadığı siyasî, iktisadî ve toplumsal bunalımlardır. Sosyologlar ve psikologlar, “Çatışmalar mı kimlikleri belirliyor, kimlikler mi çatışmaları belirliyor?” sorusuna farklı cevaplar vermektedirler. Ancak yapılan araştırmalar, çatışmaların kimlikleri dönüştürdüğü ve belirlediği yönündedir. Ortadoğu’da mezhep çatışmalarını durdurulmamasının sebebi mezhepçiliği derinleştirmek ve kalıcılaştırmaktır. Uluslararası aktörler, Müslümanları kendi içinde çatıştırmak suretiyle kontrol etmeyi başarabileceklerine inanmaktadır. Irak ve Suriye’de IŞİD’in büyümesine bunun için göz yumulmuştur.  Bu durum eski CIA Orta Doğu şefi Robert Baer tarafından şu şekilde itiraf edilmiştir: “Bizim bundan sonra gidip de Amerikalıların veya başka Amerikalı askerlerin Orta Doğuda ölmesine müsaade etmemiz doğru değildir. Artık Şii ve Sünni çatışması bu görevi görmektedir. Bunu ortaya koymamız, bunu denememiz gerekmektedir.”[11]
 Geçmişte mezhepler, “din içinde bir çoğulculuk” idi. İslam düşüncesinde ve Müslüman toplumda, mezhepler özeleştiri şeklinde bir misyonu vardır. Ama bugün “din içinde çoğulculuk” olmaktan çıktı. Hatta ilk dönemlerde mezhebin kendi içinde bile bir çoğulculuk vardı. Şiî-Sünnî” veya “Şiî-Selefî” şeklindeki çatışmalar, Şia içerisindeki farklı yapılardan Zeydî, Nusayrî ve Dürzîleri Şia kimliği altında birleştirmektedir. Aslında birbirini daha önce tekfir eden yapılar, Onikiimamcı Şiilik tarafından dönüştürülmektedir. Şiilerin kendi içindeki çeşitliliği bitiren ve onları tektipleştiren bir süreçle karşı karşıyayız. Sünnilik de benzer bir süreç yaşamaktadır. Sünnilik içerisindeki çeşitlilik, kaybolarak Selefiliğe evrilmektedir. Selefilik, Ehl-i Sünnet çevrelerini dönüştürmekte ve tek tipleştirmektedir. Türkiye’de de bunun yansımalarını görebilmekteyiz. Şiî-Sünnî çatışması, Türkiye’de Ehl-i Sünnet denen yapıyı,  ikiye bölmektedir.  Bir tarafta Selefîler, diğer tarafta Sufîler şeklinde. Bu  tartışma, Yeni Şafak Gazetesi’nin köşe yazılarına yansımış görünmektedir. Yusuf Kaplan’ın Ehl-i Sünnet ile ilgili uzman edasıyla yazdığı yazılar[12] ve Hayrettin Karaman’ın “Ehl-i Sünnet irfana mı dayalı?”[13] yazısı bu tartışmaların tipik örnekleridir. Yani bazıları Ehl-i Sünnet’in kurucu unsurunun “irfan”, bazıları ise beyan olduğunu savunmaktadır. Bu tartışma Türkiye’de Ehl-i Sünnet içindeki Sufî-Zâhirî/Selefî kutuplaşmasının tipik bir tezahürüdür. Türkiye’de IŞİD sorunu, Gülen Cemaati sorunu ile mücadelede, Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil, ağız birliği etmişçesine “bunun çözümü irfandır” diyorlar. Ben bu sorunların çözümü olarak Diyanet’in irfancılığı önermesini eleştiriyorum.  İrfan, çözümlerden sadece birisidir, tek çözüm değildir. İrfancılıktan başka, yukarıda bahsettiğim dört çözüm yolu daha vardır. Özellikle Fethullah Gülen Cemaati, Batınî/İrfanî söylemi kullanarak Türkiye’nin başına bela oldu. Diğer çözümler üzerinde de düşünmekte fayda vardır. Müslümanların kendi kültürüyle hesaplaşması gerekiyor. Kendi kaynaklarındaki bu tekfir zihniyetinin ve ilgili fetvaların yanlışlığını açıkça ilan etmesi gerekiyor. Sünnilik ve Şiilik, ortaya koyduğu çözüm önerileriyle kendi genç kuşaklarını tatmin edemez hâle gelmiştir. “İslam’ı yeniden anlamalıyız” denildiğinde, şunu söylüyorlar: “Bize mezhepsizliği mi telkin ediyorsunuz.” Çünkü onlar, din anlayışında yenilenmeyi mezhepsizlik, mezhepsizliği ise dinsizliğin köprüsü olarak görüyorlar. Halbuki asıl “Mezhepçilik, dinsizliğin köprüsüdür.” Bunu biraz açmakta yarar var. Geçen yıllarda bir grup Mezhepler Tarihçisi ile İran’a gittik. On gün boyunca Şiî toplumu ve Üniversite çevresini yakından izledik. Genç kuşaklarla, değişik kesimlerle buluşma imkânımız oldu. Şu önemli tespiti yapmamı sağladı: “İran’da şu anda Şiilik İslam’la aynileştirildiği için, yani mezhepçilik yapıldığı için, Şiilikten çıkmak isteyen bir kimsenin adresi başka bir mezhep değildir; deizm, ateizimdir veya dinsizliktir. İşte “mezhepçilik  dinsizliğin köprüsüdür” sözüyle kastettiğim budur.”
Bugün Türkiye’de Sünniliği temsil ettiğini iddia edenlerin veya Ehl-i Sünnetçilik yapanların hal ve hareketlerindeki tutarsızlığı, tutum ve davranışlarındaki çelişkileri görenler, eğer İslam bu ise, ben böyle bir İslam’a saygı duymuyorum veya inanmıyorum diyerek ateizme, deizme veya dinsizliğe kaymaktadır. Kendini bilmez bazı şeyhlerin ya da sözüm ona “kanaat ve inanç önderi” kabul edilen kimselerin görüşleri ve davranışlarının İslam’la aynileştirilmesi, bazı insanların İslam’dan, onun ilahından, kitabından, peygamberinden ve inanırlarından uzaklaşmasına  sebep olmaktadır. İslam’ın her hangi bir cemaatin, tarikatın, mezhebin veya siyasi partinin tekeline alınması veya bu yapıların İslam diye takdim edilmesi, en çok İslam’a ve Müslümanlara zarar vermektedir. İslam’da, ruhbanlık sınıfı yoktur. Kimse kimsenin inancına önderlik yapamaz, İnancına kanaat önderi olamaz. Kanaat önderi, siyasette veya diğer alanlarda olabilir. Bu tür yanlışlara düşmemek ve insanları yanlış yönlendirmemek için İslam’ı, özgün kaynakları olan vahiy, sünnet ve akıl yoluyla yeniden okumak durumundayız. İslam’ın kurucu metni Kur’an’a yeniden dönmeliyiz, bu dine itibarını yeniden kazandırmak için çalışmalıyız. Mezhepler, Tarikatlar ve Cemaatlerin mutlak hakikat iddiasından vazgeçip, hayırda yarış içinde olmalıdırlar.
Bir başka önemli sorun, din ile siyasetin aynileştirilmesidir. İslam dünyası en başından beri din-siyaset ilişkisinin sınırlarını tayin edemedi. Siyaset dinleştirildi, din siyasileştirildi. Bundan dolayı da din dili kendi özgünlüğünü yitirmeye başladı.  Siyasallaşan din dili, samimiyet ve hoşgörüden uzaklaştı. Din dili birleştirici ve uzlaştırıcı bir dil olmak yerine, tıpkı siyaset dili gibi ayrıştırıcı ve parçalayıcı bir hüviyete büründü. Siyasetin dili çatışmacı bir dildir, kapsayıcı ve kuşatıcı değildir. Müslümanlar bugün siyasî söyleme, maalesef, mahkûm olmuşlardır. Şiî-Sünnî kutuplaşması; yenilikçi-modernist ya da oryantalist/pozitivist-İslamcı kutuplaşması, aklı kullanmamıza ve irademiz ile kendi kendimizi idare etmemize engel olmaktadır. Aklı kullanmayı, oryantalizm, pozitivizm veya ateizm sananlar vardır. Oryantalist ve pozitivistlerin akla bilgi kaynağı olarak büyük önem atfettikleri doğrudur, ancak aklı kullanan herkes oryantalist değildir ya da aklı kullanan herkes pozitivist değildir. Müslümanlar olarak, bugün sorunların çözümü için  tarihte Rey Taraftarları(Ashabu’r-Rey), Hanefiler ve Mutezile’nin kullandığı gibi kullanmak zorundayız. Bu, batıda akıldan başka bir bilgi kaynağı kabul etmeyen rasyonalizm değildir. Bu yaklaşım, pozitivizmi merkeze alan bir rasyonalizm de değildir. Ama maalesef, dinî sorunların tartışmasında bazı kesimler; “Din, akıl ile olmaz. Akıl sınırlıdır. Aklın, dinde yeri yoktur” diye söylemler üretmektedir.
Türkiye’de görsel ve yazılı medyada bazı kesimler, ağız birliği etmişçesine, “gizli bilgi”, “ledünnî bilgi”, “sırlar dünyası”, “sır kapısı”, “ilham”, “rüya” ve “rabıta”  gibi bâtınî zihniyetin kavramlarını propaganda etmektedirler. İnsanları, akıl dışı ve mitolojik metoda/metodlara çağırmaktadırlar.
Türkiye’de aklı mahkûm eden bir anlayışın yaygınlaşması, Bâtınî ve Zâhirî söylemi güçlendirecektir. Çünkü her ikisi de akıl ve özgür irade düşmanlığı yapmaktadır. Böylece akıl ve iradesini başkasına teslim eden ve onun emriyle hareket eden bireyler ve nesiller yetiştirilmek istenmektedir. Bundan vaz geçmemiz gerektiğini 15 Temmuz hadisesi göstermiştir. Bu bakımdan 15 Temmuz’un bir faydası oldu. İnsanlar birbirine aklını ve iradesini kullanmanın öneminden bahseder oldu. “Akla dönelim” veya “Aklımızı kimseye teslim etmeyelim” şeklinde sözler duymaya başladı. Bu sevindirici bir gelişmedir. Bunu desteklememiz lazım.  Aklını kullanmayanlar, kerameti kendinden menkul  marazi kimselerin uydusu olmaktan kurtulamazlar. Mezhepçiliğin en önemli sebeplerinden birisi Kur’an’dan uzaklaşmak; ikincisi, aklı ve iradeyi kullanmamaktır. “Kur’an’a ve akla dönelim” denildiğinde, bu sözün savunucuları “Kur’ancı” veya “Mealci”, “Hadis inkarcısı”, “Oryantalist” veya “reformist” gibi adlarla yaftalanmaktadır” Bu kimselere, ilk nesillerin her dediğini doğru kabul etmemesi, söylenenleri Kur’an’a arz etmesi, ilhamını Kur’an’dan alması ve Kur’an’a dönmeyi talep etmesi sebebiyle Kur’ancı denmesinin bir sakıncası yoktur. Ancak Kur’an taraftarı olmayı ve Kur’an’ı İslam’ın kurucu metni olarak görmeyi, sünnet inkârcılığı veya peygamber düşmanlığı olarak görmek, bu kimseler için büyük bir haksızlıktır.  Asıl sorun Sünnet ile Kur’an’ı karşı karşıya koymaktır. Tabii ki “Kur’an’a dönmek, Kur’an’ı yeniden anlamak ve Kur’an’ın üzerinde düşünmek”, Kur’an’ın bizden istediği bir şeydir, yani Allah’ın bir emridir.  Bu farzı yerine getirenlere, sünnet düşmanı demek onlar için iftiradır. Kur’an’a dönmek, akla ve Peygamberin sünnetine dönmek demektir. Aklı kullanmak insanlar üzerine farzdır. Maturidî’nin deyimiyle, aklı kullanmamayı insan telkin eden şeytandır. Sonuç olarak aklı kullanmak,  ne Kur’an’cılık ne sünnet düşmanlığı ne de rasyonalizmdir. İslam’ı doğru anlamak için önce akla başvurmak gerekiyor.
Dış dinamiklerle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bir insanın kan grubunu öğrenmek için bütün kanını çekmeye gerek yok, bir damla kanla da ölçebilirsiniz. Bu sebeple kısa bir analiz yapacağım, sizler bundan hareketle genel resmi ortaya koyabileceksiniz. Mezhepçiliği körükleyen dış dinamiklerden birisi, Oryantalist yaklaşımlardır. Bu yaklaşım, mevcut mezhebî çatışmayı tarihi yeniden inşa etmek suretiyle Hz. Peygamber dönemine kadar geriye götürmektedirler.  Yani mezhep çatışmalarını Hz. Peygamber dönemiyle ilişkilendirmektedirler. Veli Nasr’ın yazmış olduğu kitapta bu yaklaşımı görmek mümkündür. Bu kitaptan sonra yüzlerce makale yazıldı. Bu makaleler,  Veli Nasr’ın yolunu izleyerek, Müslümanlar arasında bugün yaşanan mezhep çatışmalarını peygamber dönemine kadar geriye götürmekte ve Hz. Ali ile Hz. Osman arasındaki anlaşmazlık gibi gösermektedirler. Hz. Osman döneminde ne  Şiilik vardı, ne de Sünnilik vardı. Hz. Peygamber’den sonra Müslümanlar arasında vuku bulan hadiseler,  Kurayş’in iki büyük kabilesi Emevîler ile Haşimîler arasındaki iktidar kavgasıydı.
Ehli Sünnet ve Şia’nın her ikisi de, siyaseti maalesef, Haşimilere ya da Kureyş’e havale ettiler. Ancak 9. Asrın başlarında İmam Mâturîdî; 13. asırda Sadruşşeria buna itiraz etme cesaretini gösterebildi. Mâturîdî, “Diyanet ve siyaset ayrı görevlerdir” diyerek; Sadruşşeria, “Artık Kureşlilik şartı düşmüştür.” diyerek konuya önemli bir açılım getirmeye çalışmışsa da onu anlamak istememişlerdir.  Günümüzde de İmam Mâturîdî’nin “diyanet-siyaset ayrımını” anlamak istemeyenler vardır. Ona göre bu iki alan birbirinden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bununla birlikte ikisi arasında bir ilişkisi vardır. Din ile siyaseti birleştiren zemin,  ahlak zeminidir. Dinin amacı ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Ahlakı güçlendirmek zorundayız. Ahlaklı bireyler iyi siyaset yaparlar. Ahlaklı bireyler dindar olurlar. Bazıları din-siyaset ayrımını Oryantalizmin projesi olarak görüyor. Bu son derece yanlıştır.
Oryantalizm ve Batı’nın doğu politikası, mezhepçiliği körüklemektedir. Yalnız mezhepçiliğin sebebi veya ortaya çıkaranı onlar değildir. Şiiliği ve Sünniliği onlar ortaya çıkarmadı. Bunlar Müslümanların ürünüdür. Küresel güçler, Müslümanlar arasında kökleşen mezhepçiliği Müslümanlar ile ilişkilerinde ve uluslar arası çıkarlarında kullanıyorlar.
İran’ın Şiî ideolojisi Fars ulusçuluğu ve çıkarlarıyla birleşmiştir. Bu anlamda  Şiilik büyük bir güçtür. Hatta Şiilik İran’ın sınırlarını taşarak, diğer müslüman milletlerden önemli ölçüde taraftar edinmiştir. Sünnilik kimliği de,  din kadar önemli kimlik hâline gelmiştir. Dolayısıyla Orta Doğu’da siyaset bu kimlikler üzerinden yapılmaktadır . Hatta Irak işgal edildikten sonra sözde demokratikleşme sürecinde kurulan partiler mezhep kimliği veya etnik kimliğe dayalı kurulmuşlardır. Batılı ülkeler ve Amerika kendi ülkelerinde siyasetin vatandaşlık esasına ve hukuk devleti çerçevesinde yürümesini güçlendirirken, İslam ülkelerinde, mezhep kimliği ve etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmakta ve bu kimliklerin gücüne göre milletvekili sayısı ile parlamentoya girebilmektedirler. Vatandaşlık, insan hakları ve onuru görmezden gelinmektedir. Sonuçta Şiî ya da Sünnî partiler ve onlara tahsis edilen milletvekili sayısı,  bellidir. Keldanilere de  belli sayıda milletvekili hakkı verilmiştir. Siyaset ve haklar, mezhep kimliği üzerinden yürüdüğü için hiçbir sorun çözülememektedir. Maalesef, Türkiye’yi de Irak’a ve Lübnan’a döndürmeye çalışmaktadırlar. Siyaseti, Alevî-Sünnî kimliği, Türk-Kürt kimliği zeminine kaydırmaya çalışmaktadırlar. Bunu Mezhepçiliğin Türkiye’deki yansıması olarak değerlendirmek mümkündür.
Kültürün insanların mezhep ve etnik kimliklerini nasıl inşa ettiğini gösteren bir anekdot ile konuşmama son vermek istiyorum. Bu, Iğdır ilimizden bir üniversite öğrencisinin yaşadığı olaydır.  Iğdırlı Azeri ve Şii bir aileye mensup Üniversite öğrencisi, kazandığı Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne kayıt yaptırı ve burada eğitimine devam eder. Konya’da toplumu ve üniversitedeki arkadaşlarını gözlemler. Yıl sonu tatilinde memleketine giderken Mezhepler Tarihi meslektaşımızdan birisi ile aynı koltuğu paylaşır.  Iğdır’a kadar birlikte yolculuk yaparlar. Öğrenci Konya’ya geldikten sonra bazı gerçeklerin farkına vardığını söyler ve devam eder: “Hocam! Ben Konya’ya gittikten sonra fikirlerim o kadar değişti ki!” Hoca, “niye ki” der. Öğrenci devam eder; “Çünkü Konya’ya gelinceye kadar; Iğdır’da Hz. Aliyi Türk, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ebubekir’i Kürt sanıyordum. Konya’da anladım ki,  ne Hz. Ali Türk imiş, ne de Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman Kürt imiş. Dünya başka bir dünyaymış.” Etnik, kültürel ve dinî-mezhebî kimlikler hakkında kafalar karma karışıktır.  Mezhebî kimliklerle ilgili en doğru bilgi okulda verilmelidir. Ayrıca bu kimlikler verilmeden önce mezhebî kimlikleri birleştiren İslam’ın ortak paydaları verilmelidir. Mezhebî kimlikler bu zemin üzerinde inşa edilirse, din ile aynileştirilmeyecektir. Kısaca doğru bilgi, mezhepçiliğin ve etnik ayrımcılığın önüne geçmekte önemli bir unsurdur.
Moderatör: Sönmez Kutlu hocama çok teşekkür ediyorum. Hocamın sözlerine ilave olarak bir-iki şey eklemek istiyorum. Kendisi özellikle, “hakikat söylemlerinden vazgeçelim” dedi. Bu çok önemli bir tespitti. Bu tespit, “hakikat yoktur” anlamına gelmez. Hakikat ile doğru-yanlış dediğimiz şeyi birbirinden ayırmak gerekir. Hani İslam felsefesinde, varlık-mahiyet ayrımı diye bir şey vardır. Bir şeyin varlığı ile ne olduğunu ortaya koyan bilgi birbirinden ayrıdır. Bir şeyin künhünü ortaya koymak, bütün bilgilerini ortaya koymak hakikat ise, bu çoğunlukla mümkün değildir. Biz ancak mahiyeti ortaya koyarız. Bir şey hakkında doğru-yanlış önermeler kurarız. Mezhepler de İslam’ın hakikatini ortaya koyan düşünce biçimleri değildir. Hocamın da söylediği gibi; Mezhepler, İslam’ı anlamaya yönelik birer bakış açılarıdır. Bir mezhebin Kur’an’dan ürettiği önerme doğru da olabilir yanlış da olabilir. Doğrulanabilir de kanıtlanabilir de yanlışlanabilir de… Eğer yanlışlanamaz ve din yerine geçerse, Hocamın da söylediği gibi o zaman mezhep eşittir din olur. Ki bu, epistomolojik bir bilgi teorisi meselesidir.
Hocam, konuşmasının sonunda ahlak vurgusu yaptı. Mezheplerin İslam’ın itikadî ve amelî boyutu üzerinde çok durdukları aşikâr. Ahlak meselesi, mezhepler tarafından mutlaka işlenmiştir. Ki bizim İslam düşüncemizde vardır, ama hiç gündemimize gelmez. Yani Şafiî’ye göre adalet, Hanbeli’ye göre adalet diye bir şey yoktur. Adalet, adalettir. Merhamet, merhamettir. İslam’ın temel erdemleri üzerinde hiç durmuyoruz. Ahlak konusu üzerinde durmuyoruz. Hocam özellikle “ahlak terbiyesi, tasavvufun işidir” dedi. Doğru, ama tasavvuf belli bir aşamadan sonra maalesef ahlakı, İslam’ın erdemlerini ve terbiye yöntemlerini bir kenara bırakarak, özellikle 17. yüzyıldan sonra, Kadızadeler ve Sivasiler tartışmasından sonra, fıkıh kalıplarına büründü. Tam bir mezhep kalıplarına büründü ve kendi ontolojik yapısını kaybetti. Dolayısıyla artık İslam dünyasında ciddî bir ahlak krizi var. Bir mezhebin diğer bir mezhebe üstünlüğü; namazın kılınış şekli, ellerin kaldırılıp şöyle bağlanması ya da böyle tekbir getirilmesi değil, erdeminde, adaletinde, izzetinde, hikmetindedir.
Sönmez Kutlu: Ben sadece, tarihte dini düşünce topluluklarının ya da siyaset sistemlerinin bir oluşum haline nasıl geldiğini tarif etmek için ahlakı tasavvufla ilişkilendirdim. Kanaatimi sorarsanız; ahlak, tasavvufa bırakılmayacak kadar önemlidir. İtikat alanında da ahlak önemlidir. Hatta bana göre ahlak, inancın bir parçasıdır. Çünkü Allah’a tevekkül etmek, Allah’a muhabbet duymak, Allah’a karşı kibirlenmeyi terk etmek ve tevazu sahibi olmak imanın hasletlerindendir. Bunlar aynı zamanda ahlakî hasletlerdir. Onun için ahlakı fıkıh ve akaidin dışında tutmak ve bunların aralarını ayırmak doğru değildir. Ahlak, bu alanların temelini oluşturur.
Assad Mustafa: Türkçe bilmiyorum. Yanımdaki tercüman arkadaş, söylediklerinizi özet olarak bana iletti. Bu güzel sunumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum.
Duyduğum en güzel cümlelerden birisi; “Eskiden mezhepler çözüm üretirdi, şimdi ise sorun haline geldiler” cümlesiydi. Benim ricam, bu güzel konuşmalar sadece konferanslar ya da seminerler aracılığıyla olmasın. Televizyon aracılığıyla da yapılsın bunlar. Bunları duymaya bütün insanların ihtiyacı var. Allah bize sürekli tefekkür etmemiz gerektiğini emrediyor. Sizin bu programlarınız, televizyonda çıkan birçok programdan daha iyi ve insanların buna ihtiyacı var. Ben eminim ki, sizi dinleyen birçok insan tekrar tefekkür edecektir ve din anlayışını gözden geçirecektir. Biz, bu programları inşallah Arapça’ya çevirip kendi kanallarımızda da yayınlamaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum.
73 fırka rivayeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu rivayet sahih mi? Sahih ise rivayette geçen 73 sayısını nasıl anlamalıyız? Mecazî mi, yoksa hakikî anlamda mı kullanılmıştır?
Sönmez Kutlu: İslam bilginleri bu konuda iki ayrı görüş benimsediler. Bazı Mezhepler Tarihi alimleri bu rivayeti sahih kabul etmez ve eserlerinin tasnifinde onu dikkate almaz, ancak çoğunluğu sahih kabul eder ve eserlerini ona göre tasnif ederler. Mesela, İbn Hazm veya İmam Eş’arî gibi bazı İslam bilginleri bunu dikkate almadı ve fırkaları 73 olarak sınıflandırmak istemedi. Bazı Mutezile âlimler de bu yolu izledi. Bu rivayetin baş tarafındaki “İslam toplumları, Yahudi ve Hıristiyanlar gibi fırkalara ayrılacak” gerçeği, mealen Kur’an-ı Kerim’de vardır.  Nitekim bir ayette, “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. …”  Dolayısıyla Hz. Peygamber’e isnadı sahih kabul edilsin veya reddedilsin, rivayette verilmek istenen mesaj “İslam toplumu geçmiş ümmetler gibi, fırkalara ayrılacağı”dır.
Bazı klasik dönem alimleri, sanki Hz. Peygamber,  haber verdiği için Müslümanlar fırkalara ayrılmışlardır. Rivayeti, fırkaların sayısını 73’e hasretmek doğru bir anlayış değildir. Aslında, bu rivayette verilmek istenen mesajı “sizden önceki ümmetler gibi bölünüp parçalanmayın, fırkalara bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin” şeklinde anlamak gerekir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de, bir çok ayette “fırkalara ayrılmayın” buyrulmaktadır. Rivayeti sahih kabul edilen bazı alimler, 73 sayısını, kesretten kinaye olarak kabul etmişlerdir. Yani çokluktan kinayedir. Bazıları ise, 73 sayısını hakiki anlamda anlamışlar ve fırkaların sayısını 73’ü taşırmama veya aşırmama konusunda büyük çaba sarf etmiştir. Hâlbuki bu matematiksel tasnif şemaları 5. Asırda 73 fırka olarak tamamlanmış görünüyor. Farklı farklı şematik tasnifler bulunmaktadır. Ama tarih 5. asırda bitmiyor. Bugüne kadar Müslümanlar arasında fırkalar ve farklı din anlayışları çıkmaya devam etmektedir. Günümüze kadar ortaya çıkan bütün fırkalar sayılırsa, toplam 73 değil,  belki 173’ü aşmaktadır. Sadece Mutezile ve Mürcie’ye nispet edilen fırkaların sayısı, farklı mezhepler tarihi eserlerinde, 73’ten fazla çıkmaktadır. Bu rivayette geçen sayının hakiki anlamda kullanılması, tarihsel gerçekliğe ters düşmektedir. Çünkü var olan fırka ve mezheplerin sayısı, bu sayıyı çok çok aşmaktadır.
Bu hadise takılmamak gerekir. Bu sebeple, fırkaları 73 fırkayı esas alarak ortaya koymak veya onları bu sayıya göre tasnif edilmiş kitaplardaki bilgiye bağlı kalarak anlamak bizi yanlış sonuçlara götürecektir. Bu kitaplardaki tasniflere, eleştirel yaklaşmak durumundayız. Klasik dönem kaynaklarında izlenen yöntemlerle fırkaların doğru anlaşılacağını düşünmüyorum. Bunun yerine mezhep, fırka ve tarikatlarını zihniyet analizi yoluyla ele alınmasını öneriyorum. Farklı İslam anlayışlarını, beş ayrı “din söylemi” şeklinde analiz ediyorum. Bunlar sırasıyla, tepkisel-kabilevî; akılcı-hadarî; gelenekçi-muhafazakar; politik-karizmatik liderci ve keşifçi-inzivacı din söylemidir. Bunlardan ikicisi ile üçüncüsünün ortak yanlarını göz önünde bulundurarak Zâhirî söylem adı altında birleştirmek mümkündür. Şiî ve Sünnî irfancılığı Bâtınilik adı altında birleştirmek mümkündür. Bu durumda Zâhirî, Batınî ve Akılcı olmak üzere üç önemli din söylemi bulunmaktadır. Başka bir deyişle bugün İslam dünyasında üç temel bakış açısı hâkimdir. İlk ikisi çok güçlüdür ve birbiriyle yarışmaktadır. Üçüncüsü çok zayıftır. Akılcı yaklaşımı temsil edenler, Hanefî-Maturidî çevrelerdir.
 “Tasavvufi oluşumlar ya da cemaatler, zamanla fırkaya dönüşebilir mi?”
İslam düşüncesinde ortaya çıkan mezhepler, bizatihi siyasî ve itikadî gayelerle vücud bulmuştur. Fırkaların bir kısmı,  hem sufi hem de itikadî-siyasî yapı özellikleri taşımaktadır. Bazıları, sufî bir oluşum olarak başlamış, sonra siyasî bir mezhebe dönüşmüştür. Buna örnek olarak Erdebiliyye ve Nurbahşiyye ve Şeyhiyye tarikatlarını zikredebiliriz. Erdebil Tekkesi, Safevî devletinin kurulması ile birlikte Şiileşmiştir. Nurbahşyye, Safeviler döneminde Şiileşti. Şeyhilik tarikatı Babilik ve Bahailiğe dönüştü. Bazı oluşumların sufî ve siyasî boyutu oldukça güçlüdür. Hem fırka hem de tarikat özellikleri taşımaktadır. Örnek olarak Kerramilik zikredilebilir.  Kerramilik, daha sonra Hanefî-Maturidîler arasında eriyip gittiler. Tarihte Sufi yapısını kaybeden oluşumlar, yerini Şiiliğe bırakmıştır. Çünkü Şiiliğin irfan söylemi oldukça güçlüdür. Sufilik ile karşı karşıya geldiğinde, Sufiliği dönüştürmektedir. Türkiye’de de bazı Sufî oluşumlar, Şiiliğin tesiri altındadır.
Hanefî-Maturidî çevrelerde yaşayan Sufî oluşumlar, bilgi kaynakları arasında akla önemli bir yer vermeleri sebebiyle Şiileşmemişlerdir.  Örneğin Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’sinde “Akıl Kasidesi” adıyla bölümler bulunmaktadır. Bu kaside de, akıl sultanlar sultanı olarak kabul edilmektedir: “İnsanın vücudunda iki memleket vardır; birisi ruhanî memleket, diğeri ise şeytanî memleket. Her memleketin bir sultanı vardır.  Bu iki sultanın üzerindeki sultan akıldır.” Dinî-politik veya dinî-toplumsal yapılar, bâtınî yoruma hapsedilir ve eleştiri dışı tutulursa; siyasî bir fırkaya dönüşebilir. Nurculuk konusundaki tartışmalar bu konu için iyi bir örnektir. Said Nursi ve fikirlerini tartışan Mezhepler Tarihçisi Yaşar Kutluay; Nurculuğu Şiî fırkalarla mukayese ederek ilerde Şiî bir fırkaya dönüşebileceğini ileri sürmüştür. Bugün Bâtıni söylemden beslenen tarikat ve cemaatler,  Kur’an ve aklî eleştiriden uzaklaştıkça Şiiliğe kayması kaçınılmazdır.
Hadisler konusunda ne düşünüyorsunuz? Hadisler, vahiy kaynaklı mıdır?
Hayrettin Hocam da buradayken, âcizane bir fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben İslam geleneğinde dini bilgi üretmede,  iki kaynağın bulunduğunu düşünüyorum. Bunlardan birisi vahiy, diğeri akıldır. Peygamberimizin sünnetleri vahiy kaynaklı değildir.  Onlar peygamber aklının ürünüdür. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in sünnetini veri olarak aklî verilerin içerisine koyuyorum. Eğer onları vahiy ürünü kabul edersek, o zaman işler değişir. Peygamberi rüyasında görüp, uyandığında rüyasını Hz. Peygamber’in emri olarak rivayet edenler vardır. Serahsi başta olmak üzere Hanefi alimlere göre, Akıl, Allah’ın bir hüccetidir. Hz. Peygamber’in fikirleri, içtihatları, fetvaları vs.,  aklÎ veri olarak bizim için bir delildir. Çünkü Hz. Peygamber’e Kur’an dışında vahiy yoktur. Hadislerin vahiy kaynaklı kabul edilmesi durumunda, bu bilgi kaynağı Kur’an düzeyine yükseltilmiş olacaktır. Bu yaklaşım, oldukça sorunludur.
Dini anlama konusunda en yetkili şahıslardan birisi Hz. Muhammed’tir. Ona nispeti  kesin olan bir hadis varsa, tarihle, Kur’an’la, akılla çelişmiyorsa, onlar başımızın tacıdır. Onun yo göstericiliğine her zaman muhtacız. Ebu Hanife’nin deyimiyle, Hz. Peygamber’e ait olan bir söze itirazımız yok. Bizim karşı çıktığımız,  Peygamber’e söyletilmiş sözlerdir.
Mutezile’nin aklı kullanarak aşırı teviller yaptığı söylenmektedir, aklı kullanmanın bir sınırı yok mu?
“Mutezile’nin hepsi aklı sonuna kadar kullandı; aklı, dinin önüne geçirdi” diye bir genelleme yapmak doğru değildir. Mutezile’nin içerisinde de hadisleri kullanan alimler vardır. Mesela, Bazı Mutezililer, diğer mezhepler gibi,  kitaplarında 73 rivayetini zikreder. Bu hadisin akabinde şöyle bir yorum yapar: “Bizim silsilemiz Hz. Muhammed’e, oradan Cibril’e, oradan Allaha kadar ulaşır.” Demek istiyor ki, Mutezile’nin fikirlerinin kaynağı Allah’tır.  Bu yaklaşım akılcılık değildir, aklın istismar edilmesidir. Akıl bazen despotik olabilir. Eğer akıl, özgürlüğü öncelemez de insanları dönüştürmeyi esas alırsa, o zaman pozitivizme dönüşebilir. Mutezile’nin en büyük hatası kendi bindiği dalı kesmesidir. Çünkü “Halku’l-Kur’an” tartışması, siyasetin aracı haline getirilmiştir. İnsanlara zorla kabul ettirilmek istenmiştir. Bu, Mutezile’nin hayatına mal olmuştur.
Bütün bunlara rağmen, günümüzde Mutezile gibi, aklı sınırsız kullanan yeni Mutezilelere ihtiyacımız var. İslam toplumunda yeni Mutezileler olmalı, yeni Ebu Hanifeler olmalı, yeni Akıl Taraftarları, yeni Hadis Taraftarları olmalıdır. Yeter ki mukallit olmayalım. Yeter ki İslam medeniyetini yeniden kurma gibi bir endişemiz olsun. Daha önce söylediğim gibi, “Mezhepler, din içi çoğulculuğun bir tezahürü olarak görülmelidir.  Onlar, ilk dönemlerde özeleştiri aracı olarak rol oynadı.”  Bugün bu dini çoğulculuğu kaybettik. Keşke Mutezile olsa da, kıyasıya sufiliği eleştirse… Keşke eskiden olduğu gibi Ravendî olsa, Ebubekir Zekeriyya er-Razî, Cahız, Kindî, Farabî ve İbn Sina gibi kişiler olsa… Her çeşit fikir olsa… Çünkü fikirler tartışıla tartışıla olgunlaşıyor. Yanlışlar ve aşırılıklar, bu yolla düzeliyor.  O zaman bu fikirler medeniyetin iç dinamikleri haline geliyor.
Onun için hiçbir mezhebi toptan yargılamıyorum. Kurtuluş mezhep mensubiyetiyle değildir. Mezhebin içerisinde çok aşırıları da, mutedilleri de, gayet mantıklıları da olabilir. Ne Ehl-i Sünnet’e mensup olanlar, ne de Şia’ya mensup olanlar, sorgusuz sualsiz  toptan Cennet’e girecektir. İslam’da kurtuluş bireyseldir. Allah, Müslümanlara hangi mezhebe mensup olduklarını sormayacaktır. Her bir Müslümanı, hayatı boyunca yaptıklarından hesaba çekecektir.
İslam medeniyeti Cahız, Nazzam, Ebû’l Kasım el-Kâbî, Kadı Abdülcabbar ve diğer alimlerin katkılarıyla kurulmuştur. Onlar olmasaydı,  İslam medeniyetini kelamî boyutu eksik olurdu. Onun için dün olduğu gibi bugün de Mutezilî alimlere ihtiyacımız var.
Mezhepçilik sorununu nasıl çözebiliriz? Bu konuda bize önereceğiniz kaynak var mı?
Mezhepçilik konusunda çözüm olabilecek en önemli kitap Kur’an-ı Kerim’dir ve Hz. Peygamberin sağlam, sahih sünnetidir. Ama maalesef, bunları mezhepçilik yaparak istismar edenler var.  Artık her cemaatin kendi meali var, her cemaatin kendi hadis kitabı var. Her cemaatin peygamber tasavvuru farklı farklıdır. Sahip olduğumuz din anlayışlarımız ve dini geleneklerimiz, bizi artık ileriye taşıyamamaktadır. Geçmiş dini tecrübeden hareketle geleceğimizi kuramıyoruz. Güzel bir atasözü var; “Bir suyun kaynağına olan saygısı, ileriye akmasındadır.” Eğer kendisinden beslendiğimiz kaynak ileri akmıyor ve okyanusa karışmıyorsa, onunla yeni bir medeniyet oluşturamayız. Özellikle Selefilik, bugün bizi hep geriye doğru götürmeye çalışıyor. Onların anlayışını,  geçmişte gelecek kurma ideolojisi olarak tanımlayabiliriz. Bunu ben şöyle eleştiriyorum: “Dikiz aynasından, araç kullanılmaz.” Gerektiğinde dikiz aynasına bakacağız, ama araç sürmenin asıl kuralı ileriye bakmaktır. Çünkü biz, gelecekte var olmak için mücadele etmek zorundayız.  Önemli olan geleceğe hükmetmek ve geleceği şekillendirmektir.
Kur’an’ı Meali okumak zararlı mıdır? Bazıları Kur’an Meali okumayı doğru bulmuyor?
Kur’an’ın içeriği hakkında bilgi sahibi olmak her Müslümana farzdır. Ancak güvenilir bir mealden okumak şarttır. İyi bir mealden okuyup anlamak, Arapçasından okumaktan daha sevaplı bir ameldir. Ama meal okuyup, dinî konularda içtihat yapmak, başkaları ile ilgili hükümler çıkarmak doğru değildir. Bunu yapmak, uzmanların işidir. Ben inanıyorum ki, her insan, okuduğu mealden seviyesine göre yararlanacaktır. Türkiye’de son zamanlarda “Kur’an okuma, sapıtır.” şeklinde yanlış bir kanaat yaygınlaşmaktadır. Bu konuda yaşadığım bir örneği sizinle paylaşmak istiyorum. Bir gün derste, bazı mezhep ve cemaatlerin kendi kitaplarını kutsallaştırmalarından bahsediyordum. Bir öğrenci kalktı, “Hocam, ben Kur’an’ı mealinden anlayamıyorum. Onun, yerine Risâleleri okuyorum. Onlar Kur’an’ın en iyi tefsiridir. Onlar yoluyla Kur’an’ı anlayabiliyorum” dedi. Bugün pek çok cemaat ve tarikat, kendi kitaplarını okuyup anlamayı Kur’an’ın mealini okumaktan daha önemli görüyorlar.  Bu öğrencime dedim ki, “Benim odamda Risale-i Nur külliyatından Sözler var ve Kur’an-ı Kerim var. Benim odama gidelim. Her ikisinden rastgele bir sayfa açacağım. Sen açtığım sayfaları okuyup bana açıklayacaksın. Hangisini daha iyi anladığına ben karar vereceğim.” Odama gittik. Kur’an’dan ve Sözler adlı kitaptan bir sayfa açtım ve bu sayfaları okuyup anlatmasını istedim. Okudu ve anlatmaya çalıştı. Kur’an’ı gayet güzel açıkladı. Ancak Sözler’i açıklayamadı. Çünkü ifadelerde ağır terkipler kullanılmış idi. Ona dedim ki, “Git bu fikrinden vaz geç. Bir ilahiyat öğrencisi olarak bir daha böyle bir şey söyleme.” Allah diyor ki, “Biz, Kur’an’ı anlaşılsın diye açık-seçik beyan ettik.” Tabii ki, Allah’ın açık-seçik kitabı Kur’an, bir insan tarafından  yazılan kitaptan daha kolay anlaşılacaktır. İnsanın yazdığı hiç bir eser, Kur’an’ın anlaşılması için şart koşulamaz. Ancak Kur’an’ın anlaşılmasında yardımcı olabilir.
Bir mezhebe bağlı olmak şart mıdır? Her hangi bir mezhebe uymayan kimse  dinden çıkar mı?
Mezhepler sosyal bir realitedir, bundan kaçamayız. Benim için dinî bakımdan mezhep, zorunlu değildir, fakat mezhep sosyal bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç hep olacaktır. Ben, “mezhepsiz yaşayın” falan da demiyorum. Her insan, dinin ibadet ve muamelat kısmında bir mezhebe uymak durumundadır. Çünkü alim değilse, mukallit demektir. Alimlerin itikatta mezhebi olur, ama fıkıhta bir mezhebi taklit etmesi caiz değildir. Halkın fıkıhta mezhebi olur, yani halk fıkıhta bir mezhebe uymak zorundadır. Ama dinî konularda yeni fikirler ortaya koyan kimseyi, mezhepsizlikle  itham etmek doğru değildir. Çünkü bizim yeni fikirlere de ihtiyacımız var. Mevlana ne diyor; “Yeni fikirler lazım cancağızım.” Günümüzde, bir alim sistemli yeni görüşler ortaya koyabilir ve onun görüşleri etrafında yeni bir mezhep oluşabilir. Bu, gayet doğaldır ve başka mezhepleri inkâr anlamına gelmez.
Bana göre, din ve vicdan özgürlüğü İslam’ın temel esasıdır. Kur’an, fikir özgürlüğüne çok büyük önem verir.  Onda Firavun’un sözüne bile yer vardır. Kendi ilahlığını kendi kitabında tartışmaya açmıştır. Vahyi anlama konusunda, bizi aklımıza teslim etti. Yani Kur’an-ı anlama konusunda aklı hakem kıldı. Mezhepler, dini anlama konusunda bize bir engel değil, araç olabilir. Ama bugün mezhepler özgür düşünceye engel olmaya başladılar. Mezhepçilik, şekilperest dindarlığa dönüştü. Bir örnek vermek istiyorum. Pakistan’da bazı medreselerin lavabolarında herkesin ortak kullandığı misvaklar var. Allah aşkına! Bunu hangi Hanefilik caiz görebilir? Lavaboya gelen, sünnet diye önce misvak kullanacak sonra da abdest alacak… Gelenekçilik ya da mezhepçilik bizi ne hâle getirdi görün. Bir örnek de Türkiye’den vermek istiyorum. Bir öğrencim anlattı. Bir grup bayan, Şafi bir aileye misafir oluyorlar. Akşam namazı kılacaklar. Hanefi birisi bir seccade görüyor ve yere sermeye çalışıyor. Evin sahibesi, “Dur dur, o Şafilerin seccadesi. Hanefilerin seccadesi şu” diyor ve Hanefilerin seccadesinde namaz kılmasını istiyor. Allah aşkına! Bu, mezhepçilik değil de nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Seccadeler,  mihraplar mezheplere gör ayrılmışsa, bunun ereye varacağını siz düşünün. Camilerde her mezhebe ait mihrap koymak özgürlük gibi algılansa da, bu mezhepler arası çekişmenin bir sonucudur. Bu tür tezahürler, mezhebi kimliği İslam kimliğinin önüne geçirmeye yönelik bazı imalar içermektedir.
İnsanlar, fikirleri  ya birine rağmen veya biri için, ya da kendi fikri olarak ortaya  koyar.  Şiî ve Sünnî mezhebine mensup büyük bir bilim adamı da olabilirisiniz. Ancak mezhepçi olmamak gerekir. Ben, Şiiliği veya Sünniliği bırakın demiyorum. Böyle bir şey mümkün değildir. Ben Şiileri de Sünnileri de akl-ı selime davet ediyorum, Kur’an’a davet ediyorum. Bırakalım bu mezhepçiliği! Allah, Kur’an-ı Kerim’de, “ Gaybı Allah bilir.” diyor. Peygamber, “ben gaybı bilmem” diyor. Buna rağmen bazı insanlar gaybı bildiğini iddia ediyor. Bu iddia sahiplerinin Kur’an’ı ölçü almadığı görülmektedir. Sonuç olarak Sünnîliği ve Şiîliği görmezden gelemeyiz.  Sünnî de var, Şiî de var. Ama bu mezhebi kimlikler, İslam kimliğinin önüne geçirilemez.


[1] The New York Times, 18 February 2006; International Crisis Group, “The Next Iraqi war? Sectarianism and civil conflict”, s. 11, Dipnote: 32.

[2] Bkz.: Abdulkahir el-Bağdadî, Mezhepler Arsındaki Farklar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1991, s. 283.

[3] Bkz.: Ebû’l-Hasen Ali b. Hüseyin Ali b. Hüseyin İbn Babuya  el-Kummî (öl. 329/941), el-İmâme ve’t-Tabsıra mine’l-Hayra, Daru’l-Murtaza, Beyrut  1985, s. 82-83; Ebû Cafer Muhammed b. Ali İbn Babuya el-Kummî Şeyh Sadûk ( 381/991), Risâletu’l-İ’tikadâti’l-İmâmiyye (Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları), Önsöz ve Notlarla Çev.: Ethem Ruhi Fığlalı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1978, s. 111; Muhammed b. İbrahim en-Nu’mânî İbn Ebî Zeyneb (4./10.), Kitâbu’l-Ğaybe, Thk.: Ali Ekber Ğıffarî, Mektebetü’s-Sadûk, Tahran trz., s. 127-136.

[4] İbn Ebî Zeyneb en-Nu’mânî (4./10.), Kitâbu’l-Gaybe, s.112.

[5] İbn Babuya el-Kummî ( 381/991), Risâletu’l-İ’tikadâti’l-İmâmiyye (Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları), s.  110; İbn Ebî Zeyneb en-Nu’mânî (4./10.), Kitâbu’l-Gaybe, s. 136-139. Bu konudaki rivayetler hakkında geniş bilgi için bkz.: Ebû Cafer  Muhammed b. el-Hasen b. Ferrûh es-Saffâr ( 290/903), Besâiru’d-Derecât el-Kübrâ Min Fedâili Âli Muhammed (a.),  Menşûrâtu’l-A’lemî, Tahran 1374, s. 504-507.

[6] İbn Babuya el-Kummî ( 381/991), Risâletu’l-İ’tikadâti’l-İmâmiyye (Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları), s.  110.

[7] İbn Babuya el-Kummî ( 381/991), Risâletu’l-İ’tikadâti’l-İmâmiyye (Şiî-İmâmiyye’nin İnanç Esasları),s. 122.

[8] Ethan Kolberg, “ İmamiyye Fıkhında İmamî Olmayan Müslümanlar”, Çev. Hanifi Şahin., Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/2(2014), s. 200.

[9] Krş.: Kolberg, “ İmamiyye Fıkhında İmamÎ Olmayan Müslümanlar”, s.  200.

[10] Ebû Cafer et-Tusî, en-Nihâye fî Mücerredi’l-Fıkhi ve’l-Fetâvâ, Necef 1390/1970, s. 5; Nâsıba ile ilgili Şiîlerin verdiği diğer hükümler hakkında geniş bilgi için bkz.:  Kolberg, “ İmamiyye Fıkhında İmamÎ Olmayan Müslümanlar”, s. 200 vd..

[11] Nilgün Cerrahoğlu, “Orta Doğu’da Hep Aynı oyun”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan 2012. http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/ 334804/Ortadogu__8217_da_Hep_Ayni_Oyun__.html (10.12.2016)

[12] Örneğin bkz.: Yusuf Kaplan, “ Ehl-i Sünnet omurga çökertiliyor, adım adım…”, Yeni Şafak Gazetesi, 12 Eylül 2014. http://www.yenisafak.com/yazarlar/yusufkaplan/ehl-i-sunnet-omurga-cokertiliyor-ad%C4%B1m-ad%C4%B1m...-55827) (10.12.2016); Ayrıca bkz.: “Ehl-i Sünnet’e saldırmak, İslam’la savaşan Batılıların değirmenine su taşımaktır”, Yeni Şafak Gazetesi, 08 Ağustos 2016; “15 Temmuz’un 2. Dalgası: Ehl-i Sünnet’e saldırı, bu toplumun intiharı“,Yeni Şafak Gazetesi, 15 Ağustos 2016; Ehl-i Sünnet Omurgayı Koruyamazsak un-ufak oluruz!”, Yeni Şafak Gazetesi, 07 Kasım 2016.

[13] Yeni Şafak Gazetesi,&function reEnable(){nbsp; 15 Mayıs 2016.